Navodila za pripravo zaključne naloge

Univerzitetni študijski program Fizika

Študenti univerzitetnega študijskega programa diplomirate, ko uspešno opravite vse študijske obveznosti. Ker študijski program ne predvideva izdelave diplomske naloge, študenti uspešno zaključite študij, ko opravite vse izpite in v študentsko pisarno dostavite izpolnjeno in podpisano Prošnjo za izstavitev potrdila o diplomiranju in diplomske listine FMF.

Če poleg začasnega potrdila o diplomiranju potrebujete tudi potrdilo o opravljenih obveznostih, dopišite to na prošnjo.

Če ne boste izrecno izrazili želje po potrdilih v fizični obliki, jih boste prejeli v elektronski obliki.

Podelitev diplomskih listin navadno poteka v pomladanskem času. Vabilo boste prejeli po elektronski pošti.

Visokošolski študijski program Aplikativna fizika

Navodila in vzorec za pisanje zaključne naloge Izbira mentorja

Študent si za zaključno delo izbere mentorja. Mentor je dolžan študentu razložiti cilje in metode dela, nato pa je dolžan tudi redno spremljati in usmerjati raziskovalno delo študenta.

Mentorji pri zaključni nalogi na Aplikativni fiziki 1. stopnje na Oddelku za fiziko UL FMF so lahko vsi habilitirani učitelji, ki so zaposleni na UL FMF. Če študent izbere kot mentorja habilitiranega učitelja z druge fakultete, druge univerze ali instituta, mora za to pridobiti soglasje ZPS Oddelka, mentor pa mora biti izvoljen v veljaven učiteljski naziv na UL FMF s področja fizike.

Delovni mentor brez ustreznega učiteljskega naziva je lahko somentor, študent pa si mora v takem primeru izbrati mentorja iz vrst habilitiranih učiteljev zaposlenih na UL FMF.

Če študent želi zamenjati mentorja, mora na Komisijo za študijske zadeve OF nasloviti prošnjo, v kateri navede razloge za zamenjavo ter predlog za novega mentorja.

Izbira teme

Študent je v soglasju z mentorjem dolžan oddati predlog teme zaključnega dela ob pričetku raziskovalnega dela, povezanega z izdelavo zaključnega dela.

V študentsko pisarno mora oddati predlog teme, podpisan s strani študenta in mentorja. Predlog naj vsebuje slovenski in angleški naslov, ter kratek opis.

Postopek odobritve teme lahko v poletnem času (julij, avgust) traja dalj časa.

Mentor in Komisija za študijske zadeve Oddelka za fiziko predlog teme strokovno pregledata in podata soglasje k ustreznosti teme in k začetku raziskovalnega dela oziroma v primeru neustreznosti pozoveta študenta k dopolnitvi predlagane teme.

Ko je tema odobrena (študent bo obveščen s strani študentske pisarne), mora študent oddati prijavo teme zaključne naloge še elektronsko v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija / Prijava teme). Izpolniti mora vsa polja (delovni naslov zaključnega dela v slovenskem in angleškem jeziku, mentorja in morebitnega somentorja ter kratek opis vsebine zaključnega dela). Status vloge lahko študent spremlja v visokošolskem informacijskem sistemu VIS (Zaključek študija).

Veljavnost teme je 2 leti od odobritve.

Jezik zaključne naloge

Zaključno delo se praviloma piše v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko študent zaprosi tudi za pisanje v angleškem jeziku, na primer, ko je študent tujec, ko študent opravlja del svojega raziskovalnega dela v tujini ali ko je mentor oziroma somentor tujec. Prošnjo obravnava Komisija za študijske zadeve OF. V takih primerih študent pripravi tudi razširjeni povzetek v slovenskem jeziku.

Tehnični pregled

Končano in s strani mentorja odobreno zaključno nalogo v v pdf/a obliki študent posreduje v tehnični pregled mag. Mojci Krmelj (fiz.knjiz@fmf.uni-lj.si). Pregled traja nekaj dni.

Oddaja dela v VIS

Po opravljenem tehničnem pregledu in soglasju mentorja k oddaji dela v VIS, mora študent zaključno nalogo naložiti v VIS in o tem obvestiti študentsko pisarno.

Po oddaji zaključne naloge v VIS, se vsebina preveri še s sistemom za preverjanje plagiatov. Mentor je o oddaji in rezultatu preverjanja obveščen in mora oddano delo potrditi.

Več informacij o oddaji elektronskih oblik zaključne naloge in preverjanju podobnosti vsebine na Univerzi v Ljubljani se nahaja tukaj: navodila za študente.

Tisk zaključne naloge

Ko mentor potrdi, da je zaključna naloga ustrezna, sledi tisk zaključne naloge.

V študentsko pisarno mora študent dostaviti 2 tiskana izvoda zaključne naloge (oziroma 3, če ima somentorja).

Zagovor zaključnega dela

Študent najmanj 7 dni pred želenim zagovorom v študentsko pisarno dostavi naslednjo dokumentacijo:

 1. Izpolnjen in podpisan obrazec Prošnja za zagovor. Študent izpolni obrazec, ki ga mora podpisati tudi mentor. Na obrazec je potrebno vnesti z mentorjem usklajen želeni datum zagovora. Zaradi lažjega usklajevanja priporočamo, da se navede več ustreznih terminov za zagovor. (vzorec)
 2. Tiskane izvode zaključne naloge
 3. Potrdilo knjižnice (ni neporavnanih obveznosti)
 4. Soglasje za uporabo študentovega e-naslova (obrazec)

Študent mora imeti pred zagovorom opravljene vse študijske obveznosti. Zaključna naloga se bo vpisala v indeks na dan oddanih pisnih izvodov.

Potek zagovora

 1. Predsednik komisije napove predstavitev.
 2. Kandidat v 20 minutah predstavi tematiko in rezultate diplomskega / magistrskega dela.
 3. Po predstavitvi sledijo vprašanja mentorja/-ev in komisije.
 4. Najprej mentor zastavi nekaj vprašanj s področja diplomskega / magistrskega dela
 5. Nato glavni izpraševalec zastavi nekaj vprašanj iz širšega področja predstavljenega diplomskega / magistrskega dela. (Vprašanja se lahko nanašajo na osnovne predmete eksperimentalne in teoretične fizike in ne le na ozko tematiko predstavljenega dela ter preverjajo tudi splošno znanje osnov fizike).
 6. Drugi imenovani član komisije zastavi vprašanja iz širše ali ožje tematike predstavljenega diplomskega / magistrskega dela. Prav tako lahko zastavi vprašanja predsednik komisije.
 7. Po tem, ko člani komisije zaključijo z izpraševanjem, lahko tudi ostali prisotni postavijo vprašanja v zvezi s predstavljenim delom.
 8. Komisija razpravlja o oceni dela in oceni zagovora.
 9. Predsednik komisije kandidatu sporoči ocene.
 10. Predsednik komisije vsem prisotnim razglasi sklep o uspešnosti/neuspešnosti zagovora.
Plačilo zagovora

Zagovor zaključnega dela je brezplačen, dokler ima študent status študenta (je vpisan v zadnji letnik ali dodatno leto).

Študent, ki je izgubil status študenta, lahko ob plačilu zagovarja zaključno nalogo še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija. Stroški zagovora so določeni v ceniku stritev za študente UL.

Študent, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti razen zaključnega dela in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

Po dveh letih od izgube statusa mora študent za dokončanje študija najprej vložiti prošnjo na Komisijo za študijske zadeve. Študent lahko po odobritvi zagovarja zaključno delo, vendar je zagovor v vsakem primeru plačljiv.

Začasno potrdilo o diplomiranju in podelitev diplomske listine

Po uspešnem zagovoru boste prejeli začasno potrdilo o diplomiranju, ki ga veljavno uporabljate do podelitve diplomske listine. Če ne boste izrecno izrazili želje po potrdilih v fizični obliki, jih boste prejeli v elektronski obliki.

Podelitev diplomskih listin navadno poteka v pomladanskem času. Vabilo boste prejeli po elektronski pošti.