Navodila doktorskim študentom za pripravo disertacije

Svetujemo vam, da pred začetkom pisanja doktorske disertacije preberete navodila za pripravo matematičnega rokopisa, ki so izšla v Obzorniku za matematiko in fiziko 21 (1974), str. 62-64 in Obzorniku za matematiko in fiziko 42 (1995), str. 25-33. Začetne strani doktorske disertacije (razen naslovne strani) do vključno kazala naj bodo označene z rimskimi številkami, vsebina doktorske disertacije (od uvoda dalje) pa z arabskimi številkami; šteti morajo biti vsi listi, tudi prazne strani, priloge med besedilom in na koncu disertacije.

Začetne strani

Začetne strani naj vsebujejo (v tem vrstnem redu):

- Prva stran:

zgoraj:

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
ODDELEK ZA MATEMATIKO
Modul (navesti samo en modul) - 3. stopnja

v sredini:

Ime in Priimek

NASLOV DOKTORSKE DISERTACIJE

Doktorska disertacija

Mentor: prof. dr./doc. dr. Ime in Priimek
Somentor: prof. dr./doc. dr. Ime in Priimek

spodaj:    

Kraj in letnica, ko je bila disertacija oddana.

- Zahvala (neobvezno)

- Povzetek v slovenskem jeziku: Kratek povzetek vsebine v slovenskem jeziku. Dodajte tudi stvarni vrstilec po Math. Subj. Class. (2020), ter nekaj ključnih besed v slovenskem jeziku. Oblika:

Math. Subj. Class. (2020):  
Ključne besede:  

- Povzetek v angleškem jeziku: Kratek povzetek vsebine v angleškem jeziku. Dodajte tudi stvarni vrstilec po Math. Subj. Class. (2020), katalog lahko dobite tudi v Matematični knjižnici, ter nekaj ključnih besed v angleškem jeziku. Oblika:

Math. Subj. Class. (2020):  
Keywords:

- Kazalo

Sledi besedilo disertacije

Zaključki

Na koncu dela mora biti navedena uporabljena literatura in morda stvarno kazalo (indeks). Seznam literature naj bo urejen po abecednem redu priimkov prvih avtorjev. Literatura mora biti citirana že v tekstu. Citirani viri sproti povedo, od kod je kaj vzeto in kje naj bralec išče dodatne informacije.

Sledijo lahko dodatki in stvarno kazalo.

Platnice

Vezava v platno je obvezna.

Na sprednji platnici piše na sredini:

DOKTORSKA DISERTACIJA

Spodaj desno: Ime in Priimek

Na hrbtu disertacije naj bo (od spodaj navzgor) zapisano: DOKTORSKA DISERTACIJA, ime in priimek, leto.

Število izvodov

Delo oddate v treh tiskanih izvodih.

V primeru, da je doktorska disertacija pisana v tujem jeziku (glej 89. člen statuta UL), naj bodo strani v delu zapisane v naslednjem vrstnem redu:

  • naslovna stran v tujem jeziku
  • naslovna stran v slovenskem jeziku
  • kratek povzetek v tujem jeziku
  • kratek povzetek v slovenskem jeziku
  • kazalo
  • tekst
  • daljši slovenski povzetek (vsaj 10 strani)
  • uporabljena literatura