Obvestilo o vpisnih postopkih in rokih za 1. in 2. stopnjo v študijskem letu 2021/2022

Datum objave: 27. 8. 2021
Obvestilo študentom matematike
*** VPIS V VIŠJI LETNIK (od 1. 9. 2021 do 15. 9. 2021) *** PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK IN VPIS V DODATNO LETO (od 1. 9. 2021 do 15. 9. 2021) *** VPIS V IZJEMNIH PRIMERIH IN ODDAJA ŠTUDENTSKIH PROŠENJ (oddaja prošenj od 1. 9. 2021 do 13. 9. 2021; vpis na podlagi ugodene prošnje do 27. 9. 2021)

VPIS (izpolnjevanje vpisnega lista) poteka elektronsko preko sistema VIS, in sicer:

A) VPIS V VIŠJI LETNIK (od 1. 9. 2021 do 15. 9. 2021)

Izvedba vpisnega postopka preko sistema VIS bo možna od 1. 9. 2021 do 15. 9. 2021. Vpisni list lahko izpolnite dan po tem, ko izpolnite pogoje za vpis v letnik, v katerega se nameravate vpisati.

Za vpis sledite naslednjim korakom:

Korak 1: V sistem VIS se prijavite z digitalno identiteto UL-ID.

Korak 2: V rubriki »Ankete« izpolnite študentske ankete.

Korak 3: V rubriki »Vpis - Vpisni list« izpolnite vpisni list.

Strokovno izbirne in splošno izbirne predmete v svojem predmetniku izberite iz ponujenih seznamov v skladu s svojim akreditiranim študijskim programom. Premislite vnaprej, katere predmete želite izbrati. Svetujemo vam, da si pred izbiro preberete opise predmetov, ki so objavljeni na spletni strani fakultete.

Navodila za izbiro strokovno izbirnih in splošno izbirnih predmetov:
Finančna matematika 1. stopnja
Matematika 1. stopnja
Pedagoška matematika 2. stopnja
Praktična matematika 1. stopnja

Finančna matematika 2. stopnja
Matematika 2. stopnja
Računalništvo in matematika 2. stopnja

Po končani izbiri strokovno izbirnih in splošno izbirnih predmetov mora vaš predmetnik obsegati vsaj 60 KT.

Študent, ki je v študijskem letu 2020/2021 ali prej opravljal kak predmet vnaprej, ali študent, ki bo šel v študijskem letu 2021/2022 na mednarodno izmenjavo Erasmus+, in ima zaradi tega pri izpolnjevanju e-vpisnega lista težave z izbiro predmetov, naj smiselno izbere predmete v zahtevanem obsegu (npr. Splošni izbirni predmet, čeprav ga ne bo opravljal) ter najkasneje do 15. 9. 2021 sporoči študentski pisarni po elektronski pošti na naslov matematika@fmf.uni-lj.si (zadeva: VPIS - Ime Priimek, študijski program), katere predmete, ki jih je bil primoram izbrati, da mu je sistem VIS dovolil vpis, naj se mu izbriše iz elektronskega indeksa.

V primeru izbire »Predmet na 2. stopnji« oziroma »Predmet na 3. stopnji« morate najkasneje do 27. 9. 2021 predložiti študentski pisarni izpolnjen obrazec »Prošnja za odobritev opravljanja predmeta na 2. stopnji« oziroma »Prošnja za odobritev opravljanja predmeta na 3. stopnji«.

V primeru izbire »Splošni izbirni predmet« oziroma »Izbirni predmet iz pedagoških vsebin«, ki se izvaja na drugi fakulteti, morate najkasneje do 27. 9. 2021 predložiti študentski pisarni izpolnjen obrazec »Prošnja za odobritev opravljanja zunanjega izbirnega predmeta« oziroma »Prošnja za odobritev opravljanja zunanjega izbirnega predmeta iz pedagoških vsebin« skupaj s potrjenim učnim načrtom predmeta.
Obrazec mora biti popolno izpolnjen, podpisan in žigosan s strani odgovorne osebe visokošolskega zavoda, ki izvaja predmet.

Obrazci so objavljeni na spletni strani »Študij matematike - Za študente - Informacije, pravilniki, obrazci, prošnje (Dodiplomski študij oziroma Podiplomski študij)«.

Korak 4: Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom Potrdi. Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. Predlog vpisnega lista lahko na spletni strani izpolnite ter potrdite vnos podatkov le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte vse podatke in izbiro predmetov. Če so vneseni podatki točni, še enkrat izberite gumb Potrdi, v nasprotnem primeru se vrnite na predhodno stran in popravite napačne podatke.
Po uspešnem vnosu vas informacijski sistem o tem obvesti s sporočilom »Vpis je uspešno zaključen.«. Vpisnega lista ne tiskajte.

Korak 5: Formalni del vpisa je zaključen, ko študentska pisarna preko sistema VIS potrdi (zaključi) vaš vpis (nekaj delovnih dni po uspešni oddaji vpisnega lista).

Po potrjenem (zaključenem) vpisu se vam bo v sistemu VIS odklenila možnost tiskanja potrdila o vpisu za študijsko leto 2021/2022 (izbira »Moji podatki - Potrdilo o vpisu«), po elektronski pošti pa boste prejeli račun za vpisnino.


B) PONOVNI VPIS V ISTI LETNIK IN VPIS V DODATNO LETO (od 1. 9. 2021 do 15. 9. 2021)

Izvedba vpisnega postopka preko sistema VIS bo možna od 1. 9. 2021 do 15. 9. 2021.

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno opraviti:
- vsaj polovico obveznosti iz študijskega programa tega letnika (torej vsaj 30 KT),
- vse obveznosti iz nižjih letnikov.

Ponavljanje je možno le enkrat v času študija. Za ponavljanje se šteje tudi sprememba študijske smeri ali študijskega programa zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu. Študent, ki ponavlja letnik ali spremeni študijski program, se po končanem zadnjem semestru študija ne more vpisati v dodatno leto (absolventski staž).

Študent, ki se želi ponovno vpisati v isti letnik, mora študentski pisarni po elektronski pošti na naslov matematika@fmf.uni-lj.si (zadeva: PONOVNI VPIS - Ime Priimek, študijski program) sporočiti svojo namero, ko izpolni pogoje za ponovni vpis, vendar najkasneje do 10. 9. 2021, sicer ne bo imel odprtega vpisnega lista v sistemu VIS.

Za vpis sledite naslednjim korakom:

Korak 1: V sistem VIS se prijavite z digitalno identiteto UL-ID.

Korak 2: V rubriki »Ankete« izpolnite študentske ankete (ne velja za ponovni vpis).

Korak 3: V rubriki »Vpis - Vpisni list« izpolnite vpisni list.

Korak 4: Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom Potrdi. Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. Predlog vpisnega lista lahko na spletni strani izpolnite ter potrdite vnos podatkov le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte vse podatke. Če so vneseni podatki točni, še enkrat izberite gumb Potrdi, v nasprotnem primeru se vrnite na predhodno stran in popravite napačne podatke.
Po uspešnem vnosu vas informacijski sistem o tem obvesti s sporočilom »Vpis je uspešno zaključen.«. Vpisnega lista ne tiskajte.

Korak 5: Formalni del vpisa je zaključen, ko študentska pisarna preko sistema VIS potrdi (zaključi) vaš vpis (nekaj delovnih dni po uspešni oddaji vpisnega lista).

Po potrjenem (zaključenem) vpisu se vam bo v sistemu VIS odklenila možnost tiskanja potrdila o vpisu za študijsko leto 2021/2022 (izbira »Moji podatki - Potrdilo o vpisu«), po elektronski pošti pa boste prejeli račun za vpisnino.


C) VPIS V IZJEMNIH PRIMERIH IN ODDAJA ŠTUDENTSKIH PROŠENJ (oddaja prošenj od 1. 9. 2021 do 13. 9. 2021; vpis na podlagi ugodene prošnje do 27. 9. 2021)

Če želite zamenjati študijski program (nadaljevanje študija po merilih za prehode - vpis v višji letnik) morate oddati prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ od 1. 9. 2021 do vključno 17. 9. 2021. O nadaljnjem postopku vpisa boste obveščeni po elektronski pošti.

Če ne izpolnjujete pogojev za vpis v višji letnik ali ne izpolnjujete pogojev za ponovni vpis v isti letnik ali želite podaljšati status študenta in imate za to upravičene razloge, morate oddati prošnjo od 1. 9. 2021 do 13. 9. 2021.

Če želite hitreje napredovati, morate oddati prošnjo od 1. 9. 2021 do 13. 9. 2021.

Postopek oddaje prošnje in vpisa:

Korak 1: V sistemu VIS (izbira »Razno - Prošnje«) izpolnite prošnjo. Prošnji morajo biti v posebnih primerih priložena ustrezna dokazila (glej tudi »Dodatno obvestilo o vpisnih postopkih v š. l. 2021/2022«).

Korak 2: Izpolnjeno prošnjo natisnite, podpišite in jo oddajte skupaj z dokazili na recepciji UL FMF na Jadranski 21 ali jo pošljite s priporočeno pošto na naslov: UL FMF, Oddelek za matematiko, Jadranska 19, Ljubljana, najkasneje do 13. 9. 2021.

Zaradi upoštevanja določil Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (roki za izvedbo vpisa) in Zakona o splošnem upravnem postopku (vročanje sklepov) Komisija za študijske zadeve UL FMF naknadno oddanih prošenj ne bo mogla obravnavati.

Korak 3: Komisija za študijske zadeve UL FMF bo prošnje obravnavala najkasneje do 17. 9. 2021.

Korak 4: Postopek uveljavljanja pravic in obveznosti študentov, vezan na prošnje o statusu študenta, poteka preko sistema VIS (izbira »Razno - Prošnje«).

Vpogled v odločitve oziroma sklepe o razrešitvah prošenj bo možen predvidoma naslednji delovni dan po seji Komisije za študijske zadeve UL FMF (sistem VIS, izbira »Razno - Prošnje, status prošnje - zaključen«).

Korak 5: Vpis študentov z ugodeno prošnjo bo potekal preko sistema VIS od predvidoma 20. 9. 2021 do 27. 9. 2021. Za vpis sledite korakom v točki A oziroma točki B.


POTRDILO O VPISU
Po potrjenem (zaključenem) vpisu se vam bo v sistemu VIS odklenila možnost tiskanja potrdila o vpisu za študijsko leto 2021/2022 (izbira »Moji podatki - Potrdilo o vpisu«).


ŠTUDENTSKA IZKAZNICA
Če želite za obstoječo študentsko izkaznico prejeti novo hologramsko nalepko, s katero boste lahko potrjevali veljaven študentski status, lahko po potrjenem (zaključenem) vpisu študentsko izkaznico pustite na recepciji UL FMF na Jadranski 21 ali jo pošljete s priporočeno pošto na naslov: UL FMF, Oddelek za matematiko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana.
Študentsko izkaznico z novo nalepko boste lahko prevzeli osebno na recepciji UL FMF na Jadranski 21. Nalepka za študijsko leto 2021/2022 velja od 1. 10. 2021 dalje.


VPISNI STROŠKI
Vpisnina v višji letnik, dodatno leto (absolventski staž) oziroma ponovni vpis v isti letnik v študijskem letu 2021/2022 znaša 21,00 EUR.
Račun za vpisnino boste prejeli po elektronski pošti po potrjenem (zaključenem) vpisu. Račun plačate v roku, navedenem na računu.


PRIČETEK PREDAVANJ IN URNIK
Pričetek predavanj v študijskem letu 2021/2022 bo v petek, 1. 10 2021.
Urnik za zimski semester bo objavljen najkasneje do 30. 9. 2021 na spletni strani fakultete in na oglasni deski na Jadranski 21 (oglasna deska na stopnišču med pritličjem in 1. nadstropjem).
Prosimo vas, da v prvih tednih oktobra zaradi morebitnih sprememb večkrat preverite urnik.