Gozdarski inštitut Slovenije

Datum objave: 14. 7. 2022
Zaposlitveni oglas
Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 31. julij 2022, s pričetkom 1. oktobra 2022)

Vabilo k prijavi na prosto delovno mesto mladega raziskovalca (m/ž)

Mentor: dr. Mitja Ferlan, Gozdarski Inštitut Slovenije, So-mentor: načrtovan

Ozadje

Čeprav je bilo v zadnjih dveh desetletjih kroženje ogljikovega dioksida (CO2), kot najpomembnejšega toplogrednega plina, med različnimi ekosistemi in atmosfero že kar podrobno raziskano, ostajajo raziskave neto izmenjave (NEE) CO2 med gozdnimi ekosistemi in atmosfero redkost. Prav tako vloga gozdnih ekosistemov v NEE metana (CH4), kot drugega najpomembnejšega toplogrednega plina, ni dobro poznana. Nekatere raziskave navajajo, da gozdovi zmernega pasu delujejo kot ponor CH4. Uporaba različnih mikrometeoroloških metod (eddy covarianca, metoda komor, profilna metoda, relaxed eddy akumulacija) v izbranih gozdnih ekosistemih v Sloveniji nam bo dala vpogled v trenutno ponorno moč gozdnih ekosistemov za omenjena toplogredna plina. Povezovanje z različnimi satelitskimi produkti in modeliranje glede na pričakovane podnebne scenarije pa nam bo dalo vpogled v prihodnjo ponorno moči zbranih gozdnih ekosistemih v Sloveniji.

Vsebina dela

 • Neposredna izmera NEE toplogrednih plinov (CH4 in CO2) med različnimi gozdnimi ekosistemi in atmosfero.
 • Pridobivanje podatkov za oceno komponent bilance izbranih toplogrednih plinov v izbranih gozdnih ekosistemih.
 • Sinteza podatkov, povezava s satelitskimi produkti in modeliranje NEE izbranih toplogrednih plinov glede na podnebne scenarije.

Potencialna sodelovanja v tujini

 • University of Udine, Italija (prof. Giorgio Alberti)
 • Croatian Forest Research Institute, Hrvaška (Hrvoje Marjanović, PhD)

Dodana vrednost in razvoj področij

 • Gozdna mikrometorologija in modeliranje
 • Prispevek k poznavanju ponorne moči slovenskih gozdov
 • Razvoj merilnih tehnik

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • še nima zaključenega doktorata znanosti oziroma pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti,
 • ima zaključen študijski program druge stopnje (oz. ga bo zaključil do 15.9. tekočega leta) oziroma ima primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini,
 • povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu druge stopnje ima najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena magistrskega dela),
 • od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot 4 leta (vpis na doktorski študij mora biti izveden preko spletnega portala eVŠ). Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev za posameznega otroka v času od zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, se ta čas podaljša za eno leto. V primeru odsotnosti zaradi bolezni v trajanju skupno najmanj šest mesecev se čas podaljša za čas trajanja bolniške odsotnosti.

Kandidati naj pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo po pošti ali osebno oddajo do vključno dne 31. julija 2022 na naslov: Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »Prijava na javni razpis za mladega raziskovalca v letu 2022«.

Za dodatne informacije pišite na: mitja.ferlan@gozdis.si.


Za vsebino oglasa, nadaljnji proces izbire kandidata in obliko medsebojnega sodelovanja med kandidatom in delodajalcem odgovarja delodajalec. Več informacij je na voljo tu.