Prijava in odjava na izpitne roke; Izboljševanje ocene

Datum objave: 24. 1. 2024
Obvestilo študentom matematike

V izogib morebitnim težavam s prijavo in odjavo na izpitne roke vas seznanjamo z nekaterimi določili Študijskega reda UL FMF:

4. člen – Prijava in odjava na izpitne roke:

Študent se lahko prijavi na izpit najkasneje do polnoči 3 dni pred razpisanim rokom izpita preko Študentskega informacijskega sistema FMF (v nadaljevanju: VIS). S pravilno prijavo študent pridobi pravico opravljati izpit.

Izjemoma se študenti lahko z učiteljem dogovorijo za izpit tudi izven rednih izpitnih rokov.

Študent se lahko odjavi od izpita v VIS najkasneje do poldneva 1 dan pred izpitom. Če študent ni pristopil k izpitu zaradi opravičljivega razloga in je v roku 3 delovnih dni po izpitu oziroma takoj po prenehanju opravičljivega razloga dostavil oziroma posredoval študentski pisarni oddelka ustrezna dokazila, se šteje, da se je od izpita odjavil pravočasno. O odjavi presoja študijska komisija oddelka na podlagi vloge študenta.

6. člen - Izboljševanje ocene:

V primeru, ko je študent že prejel pozitivno oceno pri predmetu, želi pa to oceno izboljšati, lahko izpit enkrat ponovno opravlja v tekočem ali naslednjem študijskem letu. Oceno je možno popravljati pri vseh predmetih, razen pri predmetih, pri katerih je študent predhodno dvakrat prejel negativno oceno.

V primeru popravljanja ocene pri predmetu se v VIS vpišeta obe oceni, pri izračunu zaključne povprečne ocene študenta pa se upošteva samo višja ocena. V primeru, da je ocena sestavljena iz dveh številčnih komponent, se upošteva tisti par komponent, katerega vsota je večja od drugega para. Če sta vsoti enaki, potem se upošteva tisti par, pri katerem je prva komponenta višja.

Možni razlogi, zakaj prijava na izpitni rok ni mogoča:

- Odprta prijavnica. Svetujemo vam, da v času izpitnih obdobij redno pregledujete stanje vaših prijav v VIS-u (Izpiti – Pregled prijav). Če imate za pretekli izpitni rok odprto prijavnico, se obrnite na izvajalca – učitelja predmeta, da vam zaključi prijavnico.

- Neporavnane finančne obveznosti do fakultete. Svetujemo vam, da pravočasno (vsaj 5 delovnih dni pred izpitnim rokom) preverite v VIS-u vaše finančno stanje (Moji podatki – Moje finance). Morebitne neporavnane finančne obveznosti morate poravnati vsaj dva delovna dneva pred iztekom roka za prijavo na izpitni rok (od vašega plačila računa traja 2 delovna dneva, da je račun v VIS-u v statusu »plačan«). Če ima študent neporavnane finančne obveznosti do fakultete, tudi ni mogoč vnos ocene.

Želimo vam uspešno opravljanje študijskih obveznosti!

Študentska pisarna OM FMF