N1-0245 Kvantni kaos v relativističnih plazmah

FMF_ARRS

Raziskovalni projekt (so)financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Članica UL: Fakulteta za matematiko in fiziko

Šifra projekta: N1-0245

Naziv projekta: Kvantni kaos v relativističnih plazmah

Obdobje: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2024

Letni obseg: 0,8 FTE, cenovna kategorija: B

Vodja: Sašo Grozdanov

Veda: Naravoslovje

Sodelujoče RO, sestava projektne skupine in bibliografske reference

Vsebinski opis projekta:

Kolektivni transport v makroskopskih agregatnih stanjih, kot so tekočine in visoko-energetske plazme, poganja mikroskopsko kvantno kaotično gibanje delcev in molekul. Dinamiko teh elementarnih sestavin materije ureja kvantna teorija polja, ki je karakterizirana z močjo interakcij med delci. Po stoletju osupljivega napredka pri raziskovanju kvantnih teorij polja, naše teoretično razumevanje ostaja večinoma omejeno na sisteme s šibko interakcijo, kjer nam perturbativne metode omogočajo izračun fizikalnih opazljivk. V zadnjem času pa je teorija strun omogočila tudi raziskovanje teorij z močnimi interakcijami s pomočjo holografske dualnosti, ki nam sedaj dovoljuje preučevanje močnih interakcij z izvajanjem dualne gravitacijske analize, ki vključuje dobro razumljene zakone črnih lukenj.

Cilji projekta Q-CHIRP so definirati, kvantificirati in klasificirati kvantni kaos v kvantnih teorijah polja ter razumeti izmuzljivo povezavo med kaosom in kolektivnim transportom (hidrodinamika, termalizacija, relaksacija). Cilji Q-CHIRP-a so razdeljeni na tri dele ([O1]–[O3]), pri čemer vsi sintetizirajo znane in razvijajo nove metodologije za analizo šibko in močno interagirajočih teorij s pomočjo perturbativnih metod in holografije, pa tudi s koncepti iz teorije klasičnega kaosa ter ergodične in informacijske teorije. [O1] bo formuliral in raziskoval opazljivke kvantnega kaosa s poudarkom na dinamični entropiji. [O2] bo preučil natančne analitične odnose med temi opazljivkami kaosa in transportom. [O3] bo raziskal matematično strukturo transporta in opazljivk kaosa. Ti trije cilji lahko vodijo do novega temeljnega vpogleda v fiziko, pa tudi do novih eksperimentalno preverljivih napovedi za dinamiko kvark-gluonske plazme — stanja snovi, ki je polnilo zgodnje vesolje in ga je zdaj mogoče ustvariti v pospeševalnikih delcev.