Astronomska opazovanja

2022/2023
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Fizika
Smer:
Izobraževalna smer
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
1
Vsebina

Zgodovinski uvod: osnove koledarja, mrki, oblika, velikost in razdalje Zemlje, Lune in Sonca, razdalje v Osončju, spreminjanje hitrosti vrtenja Zemlje, prestopna sekunda.
Orientacija po nebu: koncept nebesne krogle, izreki za krogelni trikotnik, izračun višine in azimuta, trenutka vzhoda/zahoda, kulminacije, časa nad obzorjem, uvedba zvezdnega časa, popravki: lom, aberacija, precesija, paralaksa, lastno gibanje.
Navidezno gibanje Sonca: koordinate, pravi in srednji Sončev čas, obsevanost, nastop letnih časov.
Astronomski teleskopi: leča, zrcalo, sestavljanje 2 elementov, tipi teleskopov, zbiralna moč, velikost slike, svetlost slike, globinska ostrina, povečava, postavitve teleskopov.
Digitalni detektorji: njihova velikost, prezentacije slik, fotometrični filtri.
Astronomske magnitude: navidezna in absolutna magnituda, osnovna obdelava fotometričnih opazovanj.
Osnove astronomske spektroskopije: spektrograf, merljive količine.

Temeljni literatura in viri

H. Karttunen et al.: Fundamental Astronomy, Fifth Edition, Springer, 2007.
R.M. Green: Spherical astronomy, Cambridge University Press, 1993.
Gordon Walker: Astronomical observations: an optical perspective. Cambridge University Press, 1987.
Astronomska revija Spika, 1993-2013.
Presekova zvezdna karta, DMFA, 2000; Spikina vrtljiva zvezdna karta.
B. Kambič: Raziskujmo ozvezdja z daljnogledom 10x50 / Viewing constellation with Binoculars, Springer, 2010.

Cilji in kompetence

Seznanitev z osnovami astronomskih opazovanj, fizikalno sliko razumevanja vesolja in raznolikostjo pri tem uporabljenih pristopov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Razumevanje osnov fizikalne slike vesolja in kako smo do nje prišli, zavedanje omejitev našega znanja.
Uporaba: Abeceda znanja astronomije in astrofizike, primeri univerzalnosti fizikalnega pristopa in inventivnosti pri meritvah v težavnih pogojih.
Refleksija: Vesolje je polno zelo raznovrstnih fizikalnih okolij, vendar ga lahko razumemo s fiziko, ki smo jo odkrili na Zemlji.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet: Kritično vrednotenje informacij, primeri načinov merjenja fizikalnih parametrov v različnih situacijah, primeri obdelave digitalnih podatkov, osnove fotografskih tehnik.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računske in praktične vaje, izdelava projektnih nalog.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit oz. kolokvij, izdelava projetne naloge
Ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

prof. dr. T. Zwitter:
1. KOS, Janez, ZWITTER, Tomaž, et al. Pseudo-three-dimensional maps of the diffuse interstellar band at 862 nm. Science, ISSN 1095-9203, 15. avgust 2014, vol. 345, no. 6198, str. 791-795. http://www.sciencemag.org/content/345/6198/791.full.pdf, http://www.sciencemag.org/content/suppl/2014/08/13/345.6198.791.DC1/Kos.SM.pdf. [COBISS-SI-ID 473217], [JCR, SNIP, Scopus do 1. 10. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]
2. ŽERJAL, Maruška, ZWITTER, Tomaž, MATIJEVIČ, Gal, et al. Chromospherically active stars in the RAdial Velocity Experiment (RAVE) Survey : I. The catalog. The Astrophysical journal, ISSN 0004-637X, 2013, vol. 776, issue 2, article id. 127, str. 1-12. http://iopscience.iop.org/0004-637X/776/2/127/pdf/0004-637X_776_2_127.pdf. [COBISS-SI-ID 418945],
3. KOS, Janez, ZWITTER, Tomaž, et al. Diffuse interstellar band at 8620 Å in RAVE : a new method for detecting the diffuse interstellar band in spectra of cool stars. The Astrophysical journal, ISSN 0004-637X, 2013, vol. 778, issue 2, article id. 86, str. 1-11. http://iopscience.iop.org/0004-637X/778/2/86/pdf/0004-637X_778_2_86.pdf. [COBISS-SI-ID 421249]
4. ZWITTER, Tomaž, MATIJEVIČ, Gal, et al. Distance determination for RAVE stars using stellar models : II. most likely values assuming a standard stellar evolution scenario. Astronomy & astrophysics, ISSN 0004-6361, 2010, let. 522, št. A54, str. 1-15. [COBISS-SI-ID 363905]
5. ZWITTER, Tomaž, RE FIORENTIN, Paola, MATIJEVIČ, Gal, VIDRIH, Simon, et al. The radial velocity experiment (RAVE): second data release. The Astronomical journal, ISSN 0004-6256, 2008, let. 136, št. 1, str. 421-451. [COBISS-SI-ID 309377]