Podaljšanje statusa študenta

Pogoji za podaljšanje statusa študenta

V izjemnih primerih se lahko študentu, ki ni opravil obveznosti za vpis v višji letnik, 1x med študijskim programom, iz upravičenih razlogov status študenta tudi podaljša za eno študijsko leto, če so izpolnjeni pogoji, ki jih določata zakon in statut. Pravica se začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po upravičenem razlogu.

Upravičeni razlogi so npr.: letos izjemoma tudi Covid-19, starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze. O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov odloča Komisija za študijske zadeve UL FMF.

Kot upravičen razlog za podaljšanje statusa študenta, se za tuje študente prvega letnika študija, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika, lahko upošteva učenje slovenščine (udeležba v modulu Leto plus).

Ustrezna dokazila, ki jih mora študent predložiti:

  • Letos izjemomo tudi Covid-19: Navedbe vseh okoliščin, ki so oteževale študij, če je možno dokazila, ki to izkazujejo-
  • Starševstvo: Otrokov izpisek iz rojstne matične knjige.
  • Daljša bolezen študenta: Ustrezno zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati diagnozo in trajanje bolezenskega stanja oziroma navedbo poškodbe in čas okrevanja po poškodbi ter natančno navedeno časovno obdobje (datumsko od-do), v katerem je bil študent popolnoma nezmožen za študij oziroma opravljanje študijskih obveznosti. Praviloma se lahko študentu odobri izjemni vpis v višji letnik oziroma podaljšanje statusa samo, če je trajala popolna nezmožnost za študij najmanj dva meseca v času predavanj ali vsaj en mesec v izpitnem obdobju (bolezen v času počitnic ni opravičljiv razlog), oziroma če gre za permanentne zdravstvene težave, ki bistveno vplivajo na študentovo sposobnost za študij.)
  • Izjemne družinske in socialne okoliščine: Pisno potrdilo, ki ga izda pooblaščeni zavod (socialni, zdravstveni, pokojninski, za zaposlovanje ipd.) in dokazuje, da so ti razlogi bistveno vplivali na uspešnost študenta v času študija.
  • Aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah: Pisno potrdilo organizatorja prireditve ali organizacije, ki je poslala študenta na to prireditev, iz katerega je točno razvidna vrsta, čas in trajanje prireditve, za športnike tudi potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o kategorizaciji.
  • Aktivno sodelovanje v organih univerze: Pisno potrdilo ustreznega organa univerze z navedbo funkcije in dela, ki ga študent opravlja.

Postopek

POZOR: Prošnje za podaljšanje statusa študenta (in za izjemni vpis v višji letnik) iz utemeljenih razlogov najdete v VIS-u, vendar le v začetku septembra.

Korak 1: V sistemu VIS (izbira »Razno - Prošnje«) izpolnite prošnjo. Prošnji morajo biti v priložena ustrezna dokazila.

Korak 2: Izpolnjeno prošnjo natisnite, podpišite in jo oddajte skupaj z dokazili na recepciji OF na Jadranski 19 ali jo pošljite s priporočeno pošto na naslov: UL FMF, Oddelek za Fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, najkasneje do 13. 9. 2021.

Korak 3: Komisija za študijske zadeve UL FMF bo prošnje obravnavala najkasneje do 17. 9. 2021.

Korak 4: Postopek vezan na prošnje o statusu študenta, poteka preko sistema VIS (izbira »Razno - Prošnje«). Vpogled v odločitve oziroma sklepe o razrešitvah prošenj bo možen predvidoma naslednji delovni dan po seji Komisije (sistem VIS, izbira »Razno - Prošnje, status prošnje - zaključen«).

Korak 5: V primeru, da bo vaši prošnji ugodeno, bo vpis potekal elektronsko preko VIS-a v tednu od 20. do 27. 9. 2021. Sledite navodilom, ki jih najdete TUKAJ.

POZOR: Komisija za študijske zadeve UL FMF naknadno oddanih prošenj ne bo obravnavala.


Račun, študentska izkazica in potrdila

Vpis je zaključen, ko na vaš e-naslov prejmete račun z vpisnimi stroški. Ko je račun poravnan lahko sami v VIS-u natisnete potrdila o vpisu ter o opravljenih obveznostih.

Študentsko izkaznico dostavite na recepcijo OF, da jo opremimo z novo nalepko.