Vpis v višji letnik

Z izpolnjevanjem pogojev

Kdaj

Od 1. do 25. septembra.


Avtomatsko odpiranje vpisnih listov (IZJEMA DOKTORSKI ŠTUDENTI)

Dan po izpolnitvi pogojev za vpis v višji letnik, boste proti koncu študijskega leta v VIS-u imeli že pripravljen vpisni list. Vpisni list izpolnite, študentsko izkaznico pa dostavite na recepcijo stavbe OF, da jo opremimo z novo nalepko.

Rok za izpolnitev vpisnih listov je 25. september, vendar vas prosimo, da vpisni list izpolnite takoj, ko bo to možno.

POZOR: V primeru, da se vpisni list, čeprav izpolnjujete pogoje za vpis v višji letnik, ne odpre do 25. septembra, nemudoma kontaktirajte študentsko pisarno.

POZOR: Študentom doktorskega programa se vpisni list NE odpre avtomatsko. Ko izpolnete pogoje za napredovanje v višji letnik, kontaktaktirajte Katjo Krpan-Ban, da vam ročno odpre vpisni list!


Pogoji za vpis v višji letnik

Pogoje za vpis v višji letnik najdete s klikom na Študij fizike : (izberite študijski program, ki ga obiskujete) : Pogoji za napredovanje po programu


Izpolnjevanje vpisnega lista

Korak 1: V sistem VIS se prijavite z digitalno identiteto UL-ID.

Korak 2: V rubriki »Ankete« izpolnite študentske ankete.

Korak 3: V rubriki »Vpis - Vpisni list« izpolnite vpisni list.

Korak 4: Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom Potrdi. Vneseni podatki se vam izpišejo na zaslonu za ponovni pregled. Predlog vpisnega lista lahko na spletni strani izpolnite ter potrdite vnos podatkov le enkrat, zato pred končno potrditvijo natančno preglejte vse podatke in izbiro predmetov. Če so vneseni podatki točni, še enkrat izberite gumb Potrdi, v nasprotnem primeru se vrnite na predhodno stran in popravite napačne podatke. Po uspešnem vnosu vas informacijski sistem o tem obvesti s sporočilom »Vpis je uspešno zaključen.«. Vpisnega lista ne tiskajte.

Korak 5: Vpis je zaključen, ko na vaš e-naslov prejmete račun z vpisnino. Če računa ne prejmete do 28. septembra, nemudoma kontaktirajte študentsko pisarno.

Korak 6: Na recepcijo OF oddajte študetnsko izkaznico.


Izbira predmetov

Seja v VIS-u je ob neaktivnosti časovno omejena, zato si izbirne predmete na naši spletni strani oglejte še pred začetkom izpolnjevanja vpisnega lista. Obveznih predmetov vam ni potrebno izbirati, saj se v vaš indeks prenesejo avtomatsko. Seštevek obveznih in izbirnih predmetov mora znašati 60 KT.

POZOR: Še posebej pozorni bodite na ciklične predmete, saj se izvajajo le vsake 2 leti. Še posebej to velja za študente 2. stopnje.

POZOR: Študent, ki je v preteklem študijskem letu opravljal kak predmet vnaprej, ali študent, ki bo šel v študijskem letu 2021/2022 na mednarodno izmenjavo Erasmus+, in ima zaradi tega pri izpolnjevanju e-vpisnega lista težave z izbiro predmetov, naj smiselno izbere predmete v zahtevanem obsegu (npr. Splošni izbirni predmet, čeprav ga ne bo opravljal) ter sporoči študentski pisarni po elektronski pošti na naslov fizka@fmf.uni-lj.si, da uredimo vaš e-indeks.


Zunanji izbirni predmeti

Zunanji izbirni predmet je mogoče izbrati znotraj nabora predmetov UL s soglasjem Komisije za študijske zadeve FMF OF. Prošnjo najdete v zavihku Prošnje, obrazci in pravilniki ter jo izpolnjeno podpisano dostavite v študentsko pisarno (osebno ali po pošti na naslov. Fakultetea za matematiko in fiziko, OF, Jadranska 19, 1000 Ljubljana). Podpisano prošnjo lahko pošljete tudi na fizika@fmf.uni-lj.si. Pred oddajo prošnje se na fakulteti, kjer si želite opravljati zunanji izbirni predmet, pozanimajte ali je na voljo še kaj prostih mest, ter če izpolnjujete pogoje za udeležbo na predmetu. Po uspešno opravljenem izpitu iz zunanjega izbirnega predmeta morate za vpis ocene v vaš indeks v študentsko pisarno dostaviti potrdilo o opravljeni obveznosti. Potrdilo dobite v študentski pisarni fakultete, na kateri ste opravljali zunaji izbirni predmet.

Med zunanje izbirne predmete sodi tudi Športna dejavnost, ki si jo lahko izberete 1x na študijski program. Poleg soglasja Komisije za študijske zadeve FMF OF, se morate prijaviti prijaviti tudi na UL. Katalog športnih programov Centra za univerzitetni šport in podrobnejše informacije o programih bodo objavljene na naslednji spletni strani http://www.uni-lj.si/studij/center_za_univerzitetni_sport_cus/. Za vpis ocene poskrbimo v študentski pisarni.


Račun, študentska izkazica in potrdila

Vpis je zaključen, ko na vaš e-naslov prejmete račun z vpisnimi stroški. Ko je račun poravnan lahko sami v VIS-u (zavihek Moji podatki) natisnete potrdila o vpisu ter o opravljenih obveznostih.

Študentsko izkaznico dostavite na recepcijo OF, da jo opremimo z novo nalepko.

Brez izpolnjevanja pogojev

Pogoji za izjemni vpis

Izjemoma lahko zaprosite za vpis v višji letnik, če imate opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in minimalni obseg kreditnih točk tekočega letnika ter imate izkazane upravičene razloge. Minimalni obseg kreditnih točk ne sme biti manjši od 40 kreditnih točk.

Upravičeni razlogi so, npr.: starševstvo, daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze.

Ustrezna dokazila, ki jih mora študent predložiti:

  • Starševstvo: Otrokov izpisek iz rojstne matične knjige.
  • Daljša bolezen študenta: Ustrezno zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati diagnozo in trajanje bolezenskega stanja oziroma navedbo poškodbe in čas okrevanja po poškodbi ter natančno navedeno časovno obdobje (datumsko od-do), v katerem je bil študent popolnoma nezmožen za študij oziroma opravljanje študijskih obveznosti. Praviloma se lahko študentu odobri izjemni vpis v višji letnik oziroma podaljšanje statusa samo, če je trajala popolna nezmožnost za študij najmanj dva meseca v času predavanj ali vsaj en mesec v izpitnem obdobju (bolezen v času počitnic ni opravičljiv razlog), oziroma če gre za permanentne zdravstvene težave, ki bistveno vplivajo na študentovo sposobnost za študij.)
  • Izjemne družinske in socialne okoliščine: Pisno potrdilo, ki ga izda pooblaščeni zavod (socialni, zdravstveni, pokojninski, za zaposlovanje ipd.) in dokazuje, da so ti razlogi bistveno vplivali na uspešnost študenta v času študija.
  • Aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah: Pisno potrdilo organizatorja prireditve ali organizacije, ki je poslala študenta na to prireditev, iz katerega je točno razvidna vrsta, čas in trajanje prireditve, za športnike tudi potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o kategorizaciji.
  • Aktivno sodelovanje v organih univerze: Pisno potrdilo ustreznega organa univerze z navedbo funkcije in dela, ki ga študent opravlja.

Postopek oddaje prošnje za izjemni vpis

Prošnjo najdete v VIS-u, vendar le v začetku septembra. Podrobnejša navodila in rok za oddajo prošnjo najdete TUKAJ.

POZOR: Komisija za študijske zadeve prepozno oddanih prošenj ne bo obravnavala in bodo zavržene. Pritožbeni organ (Senat FMF) bo ugovore obravnaval na oktobrski seji.


Vpis

Vpis študentov z ugodeno prošnjo bo potekal preko sistema VIS od predvidoma 20. 9. 2021 do 27. 9. 2021. Korake postopka za vpis si oglejte pod zgornjim zavihkom Vpis z izpolnjevanjem pogojev.