Vpisi 2021/22 za študente 1. letnika, diplomante, vzporedne študente in tuje državljane

Vpisni pogoji

V program Fizika I. stopnja  se lahko vpiše, kdor je 

  • opravil maturo,
  • opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika, če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz katerikoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
  • pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V program Aplikativna Fizika, prej Fizikalna merilna tehnika I. stopnja se lahko vpiše, kdor je

  • opravil maturo,
  • opravil poklicno maturo, 
  • opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Več informacij

Vpisi

Prvi prijavni rok traja od 16. februarja do 19. marca 2021.

Vpisi za kandidate sprejete v  prvem prijavnem roku, bodo potekali preko interneta do 16. avgusta 2021. Opozarjamo vas, da ta termin dosledno upoštevate, saj kasnejši vpis ne bo možen.

Navodila za vpis boste prejeli na vašo e-pošto v ponedeljek, 2. avgusta 2021.

Drugi prijavni rok traja od 20. do 27. avgusta 2021.

Roka za zapolnitev prostih vpisnih mest ne bo. 

Menjava študijskega programa

Študenti FMF ali drugih fakultet, ki želijo zamenjati študijski program, se morajo prijaviti s Prvo ali Drugo prijavo tako kot drugi kandidati. Predložiti morajo izpisnico, ki jo dobijo na fakulteti, s katere prihajajo. Študenti, ki so že izkoristili možnost prepisa ali ponavljanja letnika, so dolžni na novem programu plačevati šolnino.

Vpis diplomantov

Kandidati, ki so že diplomirali, oddajo prijavo na spletni portal eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje. Podrobnosti o vpisu si poglejte v Razpisu za vpis za študijsko leto 2021/22 . Datum prijave je od 1. do 17. septembra 2021.

Možnost vzporednega študija

Kandidati, ki želijo vzporedno študirati, oddajo prijavo na spletni portal eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje. Podrobnosti o vpisu si poglejte v Razpisu za vpis za študijsko leto 2021/22. Datum prijave je od 1. do 17. septembra 2021.

Možnost nadaljevanja študija po merilih za prehode (prepis iz drugih programov v višji letnik)

Kandidati (lahko tudi tisti, ki želijo zaključiti študij na novih bolonjskih programih 1. stopnje) morajo za vpis v višji letnik v študijskem letu 2021/22 po merilih za prehode oddati Prijavo za vpis  pod Prijava za vpis v višji letnik v času  od 1. do 17. septembra 2021 na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in merila za prehode in sicer, če se prijavlja:

  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca ne pošiljajte po pošti, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddate do 17. 9. 2021. Po pošti mora kandidat priporočeno poslati visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis kandidat poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do 17. 9. 2021 visokošolskemu zavodu.

Podrobnosti o vpisu si poglejte v Razpisu za vpis za študijsko leto 2021/22

Štipendije

Informacije o štipendijah dobijo študenti v skupnem razpisu štipendij, ki bo objavljen v dnevnem časopisju.

Tuji državljani

Tuji državljani iz držav nečlanic EU in Slovenci brez slovenskega državljanstva, dobijo informacije o vpisu v Vpisni službi Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12 ali na njihovi spletni strani www.vpis.uni-lj.si . Prvi prijavni rok je od 16. februarja do 20. aprila 2021 (rok za oddajo prilog je 23. julij 2021). Drugi prijavni rok poteka 6. in 7. septembra 2021 in velja za tiste kandidate, ki se v izbirnem postopku niso uvrstili  v nobenega od v prijavi navedenega programa.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ in sicer če se prijavlja:

  1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca ne pošiljajte po pošti, temveč prijavo za vpis oddajte do prijavnega roka.  Po pošti mora kandidat priporočeno poslati pristojni visokošolski prijavno-informacijski službi ali samostojnemu visokošolskemu zavodu tiste priloge k prijavi, ki jih v prijavi označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
  2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis kandidat poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti  do prijavnega roka pristojni prijavno-informacijski službi ali samostojnemu visokošolskemu zavodu.