Vpisi za študente 1. letnika, diplomante, vzporedne študente in tuje državljane

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Fizika I. stopnja  se lahko vpiše, kdor je 

  • opravil maturo,
  • opravil poklicno maturo v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta matematika, če je kandidat ta predmet že opravil pri poklicni maturi, pa izpit iz katerikoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
  • pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V visokošolski študijski program Aplikativna Fizika I. stopnja (prej Fizikalna merilna tehnika) se lahko vpiše, kdor je

  • opravil maturo,
  • opravil poklicno maturo, 
  • opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Predvidena vpisna mesta

  • Univerzitetni študijski program: 160 mest (Slovenci, EU državljani); 10 mest (Slovenci brez državljanstva); 10 mest (tujci); 20 mest (vpis v višji letnik po merilih za prehode); 5 mest (vzporedni študij)
  • Visokošolski študijski program: 40 mest; 4 mesta (Slovenci brez državljanstva); 4 mesta (tujci); 20 mest (vpis v višji letnik po merilih za prehode); 4 mesta (vzporedni vpis)

Omejitev vpisa

Na študijskih programih v preteklosti ni bilo omejitve vpisa.

Vzporedni vpis

Poleg izpolnjevanja pogojev za vpis morajo študenti pridobiti še potrdilo o vpisu na matično fakulteto in soglasje matične fakultete za vzporedni vpis na drugo fakulteto.

Vpis diplomantov

Študent, ki je že diplomiral na enem od univerzitetnih ali visokošolskih strokovnih programov in izpolnjuje osnovne pogoje za vpis, lahko kandidira za vpis v 1. letnik študija na univerzitetne in visokošolsko strokovne programe, ki jih izvaja Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Diplomati se lahko vpišejo v 1. ali 2. vpisnem roku.

Za diplomante je za študij predvideno plačilo šolnine skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu.

Vpis po merilih za prehod

Pred vpisom v višji letnik mora študent izpolnjevati pogoje za vpis v višji letnik novega študijskega programa in pridobiti Sklep o priznavanju obveznosti opravljenih na drugem študijskem programu. Dodatne informacije lahko dobite na: fizika@fmf.uni-lj.si

Informacije o vpisu

Prijava na razpis za vpis poteka preko portala eVŠ. Vpis bo potekal elektronsko. Obvestilo o vpisu bomo sprejetim kandidatom poslali na njihov e-naslov (naveden v prijavi) po zaključenem izbirnem postopku (1. rok: predvidoma zadnji teden julija 2022).

Več informacij