Pogosta vprašanja z odgovori

Matematika me veseli, ampak ne vem, kje se matematik lahko zaposli. Kateri program ponuja najboljše zaposlitvene možnosti?

Študij matematike je dobra osnova za delo na različnih področjih. Veliko matematikov dela v računalništvu in informatiki, v bankah in zavarovalnicah, v javnem sektorju ... Študijski program Matematika ponuja najbolj široko izobrazbo, diplomanti tega programa imajo dobro osnovo za delo na vseh omenjenih področjih. Če vas posebej zanima delo v finančni industriji, je ustrezna izbira program Finančna matematika, če ste prepričani, da bi radi delali v računalništvu, pa je morda najustreznejša izbira Interdisciplinarni študij računalništva in matematike.

Ali je prisotnost na predavanjih obvezna?

Pri večini predmetov profesorji in asistenti ne preverjajo prisotnosti (izjema so laboratorijske vaje in seminarji), torej v formalnem smislu ta ni obvezna. Je pa študij matematike zahteven in zato je priporočljivo, da predavanja in vaje redno obiskujete, kar vam bo v veliko pomoč pri študiju in opravljanju študijskih obveznosti.

Ali je izobrazba, pridobljena na prvi stopnji, ustrezna osnova za delo ali je potrebno študij nadaljevati na drugi stopnji?

Večina študentov univerzitetnih študijskih programov prve stopnje Matematika in Finančna matematika nadaljuje študij na drugi stopnji, tako na enem od drugostopenjskih programov na FMF (Matematika, Finančna matematika ali Računalništvo in matematika) kot tudi na drugih fakultetah ali v tujini. Hkrati pa tudi študenti, ki se odločijo za zaposlitev takoj po končani prvi stopnji, praviloma hitro najdejo ustrezno delo.

Rada bi se izobrazila za profesorico matematike, vendar si ne želim zapreti možnosti za druge zaposlitve. Kaj mi svetujete?

Ustrezno izobrazbo za poučevanje matematike v gimnazijah in drugih srednjih šolah vam daje končan enovit magistrski študijski program Pedagoška matematika. Za povečanje možnosti zaposlitve lahko potem končate še drugo stopnjo bolonjskega študijskega programa Matematika ali Finančna matematika. Tudi če se sedaj vpišete na program Matematika ali Finančna matematika, si ne zaprete možnosti za pedagoško izobrazbo. Po končanem študiju na prvi stopnji se lahko vpišete v četrti oziroma tretji letnik programa Pedagoška matematika. Pogoji, ki jih morate v takih primerih izpolniti, se določijo individualno na podlagi vaših že opravljenih študijskih obveznosti. V vseh teh primerih pa je pogoje za dokončanje tudi drugega študija mogoče precej olajšati z ustreznim naborom izbirnih predmetov že med osnovnim študijem. Omeniti velja tudi dejstvo, da so mnogi naši diplomanti pedagoške smeri brez dodatnih diplom dobili zanimive službe v bankah, zavarovalnicah in drugje.

Sem študent 2. stopnje Interdisciplinarnega študija računalništva in matematike in me zanima, ali lahko delam delovno prakso.

V okviru splošne izbire lahko delate delovno prakso največ enkrat za 6 kreditnih točk  (za druge študijske programe je drugače). Pri vpisu morate izbrati predmet Delovna praksa na matematiki 2. stopnje. Predmet je na voljo v seznamu predmetov v VISu. Predlagamo vam, da pogledate navodila na http://kam.fmf.uni-lj.si/praksa. Dela, ki je narejeno v okviru delovne prakse, ne smete vključiti v magistrsko delo.

Sem študent 2. stopnje Interdisciplinarnega študija računalništva in matematike in me zanima opravljanje matematičnega predmeta, ki ni na FMF.

Princip na programu Računalništvo in matematika je, da se matematični predmeti izberejo na FMF, računalniški pa na FRI, tudi če gre za splošno izbiro. Izjema so predmeti, ki so že v seznamu strokovnih predmetov.

Kaj so prednosti visokošolskega strokovnega študija in kaj prednosti univerzitetnega študija oziroma zakaj bi se odločili za enega izmed njiju?

Visokošolski strokovni študij Praktična matematika je bolj praktično usmerjen. Predmeti imajo sicer podobna imena kot na univerzitetnem študiju, vendar se predavajo na lažjem nivoju in so manj teoretični. Na visokošolski strokovni študij se lahko vpišejo tudi dijaki, ki niso opravljali mature, pač pa so štiriletno srednješolsko izobraževanje zaključili z zaključnim izpitom ali poklicno maturo.

Zahtevnost na univerzitetnem študiju je precej večja. Kandidati univerzitetnega študija se bodo v večji meri odločali za nadaljnji študij na drugi bolonjski stopnji.

Raven izobrazbe po zaključenem triletnem univerzitetnem ali visokošolskem strokovnem študiju je sicer enaka (6/2), razlikuje pa se v tem, da je prvi univerzitetni študij, drugi pa visokošolski strokovni.

Po zaključenem visokošolskem strokovnem študiju Praktična matematika ne morete neposredno nadaljevati študija na drugi stopnji univerzitetnega študija (+2) na FMF. Po pravilih za prehode morate najprej zaključiti še univerzitetni študijski program Matematika (ali Finančna matematika, pač odvisno, na kateri program se želite vključiti). Diplomant, ki je končal visokošolski študijski program Praktična matematika s povprečno oceno najmanj 8, se lahko vpiše v tretji letnik univerzitetnega študijskega programa Matematika (ali v drugi letnik programa Finančna matematika). Predmetnik je v tem primeru nekoliko spremenjen, podrobnosti lahko najdete v predstavitveni brošuri. Študij pa lahko nadaljujete na nakaterih drugih programih
druge stopnje UL.

Naj še omenimo, da je prehod z univerzitetnega študija na visokošolski strokovni študij zelo enostaven.

Sem študent Praktične matematike. Ali lahko začnem z opravljanjem praktičnega usposabljanja kljub temu, da nimam opravljenih vseh ostalih izpitov?

Načeloma velja, da lahko študent začne z opravljanjem praktičnega usposabljanja šele tedaj, ko ima opravljene vse ostale študijske obveznosti na programu. Po dogovoru s skrbnikom pa lahko izjemoma praktično usposabljanje začne opravljati tudi v primeru, ko mu manjka še kakšen izpit ali ustni zagovor, predvsem takrat, ko ima študent možnost opravljanja prakse v podjetju, ki nudi dobre pogoje dela in možnost nadaljnje zaposlitve.

Študiram na drugi fakulteti in bi se rad prepisal na univerzitetni bolonjski študijski program Finančna matematika. Mi lahko poveste, kakšni so pogoji za prepis.

Študenti, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja letnika še niso izrabili, se lahko za študij Finančne matematike prijavijo tako kot drugi kandidati.

Imam veliko veselje do pedagoškega poklica in matematika je moj najljubši predmet. Nikoli pa nisem bil posebej uspešen na matematičnih tekmovanjih in nisem genij za matematiko. Ali bi lahko uspešno doštudiral na enovitem magistrskem študijskem programu Pedagoška matematika?

Lahko, a to je predvsem odvisno od vas. Vsekakor je za uspešen študij potrebna zadostna sposobnost za matematiko, predvsem pa je potrebno veselje do matematike in vztrajnost pri učenju. Za uspešno dokončanje študija na enovitem magistrskem študijskem programu Pedagoška matematika (kot tudi za druge programe) ni potrebna genialnost. Če ste (samo)kritični in se uvrščate med sposobne ali zelo sposobne (ne pa genialne) dijake pri matematiki, je zagotovo vredno poskusiti.

Študiram na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Zanima me, ali se v primeru vzporednega študija ali prepisa priznajo že opravljeni izpiti iz predmetov, ki se vsebinsko pokrivajo s predmeti na Finančni matematiki?

Morebitne izpite, ki bi jih opravili na Ekonomski fakulteti in se vsebinsko pokrivajo z izpiti na Finančni matematiki, bi vam lahko priznali.

Sem absolvent tehniške fakultete in nameravam v letošnjem študijskem letu diplomirati. Resno razmišljam o študiju Finančne matematike 2. stopnje pri vas. Glede na to, da je vpis za magistrske študijske programe v mesecu septembru, me zanima, kako izvem katere dodatne izpite moram opraviti in kakšni so pogoji za predhodno opravljanje teh izpitov, v kolikor so potrebni.

Seznam zahtevanega matematičnega in računalniškega predznanja za vpis na 2. stopnjo Finančne matematike dobite v študentski pisarni. Kaj natančno boste morali opraviti, je odvisno od tega, katere vsebine ste že poslušali na vašem študiju. Zato bomo potrebovali natančen uraden opis relevantnih vsebin, ki ste jih poslušali med vašim študijem. Te vložite skupaj s kratkim spremnim pismom, v katerem na kratko opišite vaše želje glede študija Finančne matematike in prošnjo za določitev dodatnih izpitov, na naš študentski referat, soba 3.03 na Jadranski 21, (matematika@fmf.uni-lj.si ). Morebitne zahtevane dodatne izpite morate opraviti pred vpisom. Poleg matematičnih vsebin, ki so verjetno zahtevnejše, boste morali opraviti tudi izpite iz ekonomskih vsebin, v kolikor doslej še niste opravili izpitov iz sorodnih predmetov.