Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika - Fizika

2021/2022

Predmetnik

P = število ur predavanj in seminarjev na teden
V = število ur teoretičnih in laboratorijskih vaj na teden
ECTS = število kreditnih točk po sistemu ECTS

Organizirani del študija na smeri Fizika je zasnovan tako, da mora študent en predmet izbrati iz skupine predmetov (A), ki so vezani na izbrani modul in pokrivajo širše področje doktorskega dela ter dajejo poglobljen pogled v splošne fizikalne zakonitosti, kar naj zagotovi tako trdno osnovo za samostojno raziskovalno delo, kot tudi ustrezno širino znanja. Preostali predmeti pa so povsem izbirni (skupina B) in so namenjeni ožji specializaciji na področju doktorata.

letnik
Obvezni predmeti štirih modulov na smeri fizika (moduli fizika, fizikalno izobraževanje, meteorologija, jedrska tehnika)
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Izbrana poglavja iz meteorologije 12 4/0 0/0
Izbrana poglavja iz raziskav fizikalnega izobraževanja 12 4/0 0/0
Izbrana poglavja iz reaktorske fizike in tehnike 12 4/0 0/0
Izbrana poglavja iz sodobne fizike 12 4/0 0/0
1. letnik
2. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Individualno raziskovalno delo 48 0/0 0/0
Izbirni predmet I 12 0/0 0/0
3. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Individualno raziskovalno delo 60 0/0 0/0
4. letnik
1. sem. 2. sem.
Predmet ECTS P/V P/V
Individualno raziskovalno delo 54 0/0 0/0
Izdelava disertacije in zagovor 6 0/0 0/0