Raziskovalno delo 3

2022/2023
Program:
Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika
Smer:
Matematika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
60
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Študent se posveti jedru doktorskega študija, raziskovalnemu delu. Temeljito preuči vsebine, ki so tesno povezane z njegovim raziskovalnim delom, razišče pristope za reševanje zastavljenega problema in postavi osnovne domneve. Z raziskovanjem posebnih primerov počasi pridobiva znanje za kar se da splošno rešitev problema doktorske disertacije. Pripravi in temeljito izdela članke, v katerih predstavi rešitev problema. Članke pošlje v evalvacijo za objavo v uglednih znanstvenih revijah s področja, na katerem raziskovalno dela. V okviru predmeta se študenti lahko udeležijo strokovnih srečanj.

Temeljni literatura in viri

Izbira temeljne literature je pomemben del raziskovalnega dela. Študent jo izbere sam z morebitnimi nasveti mentorja.

The identification of relevant literature is an important part of research work. The student identifies the relevant literature themselves, with possible advice from the supervisor.

Cilji in kompetence

Študent reši zastevljeni problem doktorske disertacije in ga pripravi v obliki, ki je primerna za objavo v znanstveni reviji.

Predvideni študijski rezultati

Študent je, potem ko opravi predmet, sposoben samostojno nadaljevati raziskave na področju doktorske disertacije ali širše.

Metode poučevanja in učenja

Samostojni študij in konzultacije.

Načini ocenjevanja

Ocene: opravil, ni opravil

Reference nosilca

M. Mio and A. Simpson. Lukasiewicz mu-calculus. Fundamenta Informaticae, 150(3-4), pp. 317-346, 2017. https://doi.org/10.3233/FI-2017-1472

S. Awodey, C. Butz, A. Simpson and Thomas Streicher. Relating first-order set theories, toposes and categories of classes. Annals of Pure and Applied Logic, 165(2), pp. 428-502, 2014.
https://doi.org/10.1016/j.apal.2013.06.004

A. Simpson. Measure, Randomness and Sublocales. Annals of Pure and Applied Logic, 163(11), pp. 1642-1659, 2012. https://doi.org/10.1016/j.apal.2011.12.014