Izbrana poglavja iz didaktike matematike

2022/2023
Program:
Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika
Smer:
Matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

V odvisnosti od interesov in usmerjenosti študentov bo izvajalec izbral in kombiniral med temami:

Teorije učenja:
Behavioristične, kognitivne, konstruktivistične, interakcijske teorije učenja, Koncept matematičnega znanja, cilji poučevanja matematike, učenje matematike in procesiranje informacij, brunerjeva teorija reprezentacij, klasične in sodobne teorije reševanja matematičnih problemov, šolska praksa.

Motivacija v razredu:
Zanimivi naslovi popularizacije matematike, matematika v računalništvu, matematika v tehnologiji, matematika v avtomobilizmu, matematika moderne digitalne zvočne tehnike, matematika v biologiji, matematika v medicini ...

Izobraževalna orodja s področja IKT:
Računalnik pri pouku matematike, prosojnice, latex, risanje v latexu, splet, interaktivna spletna orodja, orodja za simbolno računanje, orodja za dinamično geometrijo, interaktivna tabla.

Matematične vsebine z IKT:
Primeri obdelave poglavji klasične geometrije s programi za dinamično geometrijo: geometrija kroga in trikotnika, klasični izreki: Simson, Feuerbach, Cantor, Morley, Napoleon, Apolonij, inverzija, Möbiusove preslikave.

Druge primerne vsebine.

Temeljni literatura in viri

• S. G. Krantz, How to Teach Mathematics, American Mathematical Society, 1951.
• H. Freudenthal, Mathematics as an Educational Task, Dordrecht-Holland, 1973.
• J. Mason, Learning and Doing Mathematics, Macmillan, 1988.
• H. W. Heymann, Why Teach Mathematics, Kluwer, 2003.
• Orton, Learning Mathematics: Issues, Theory and Classroom Practice, London, 1992.
• Orton, G. Wain, Issues in Learning Mathematics, London 1994.
• M. P. Driscoll, Psychology of Learning for Instruction, Boston, 1993.
• L. Burton, Learning Mathematics: From Hierarchies to Networks, Kluwer 1999.
• J. Mason, Fundamental Constructs in Mathematics Education, New York, 2004.
• Bezen: Osnove didaktike, 1993.
• Burton, Mason, Stacey: Thinking Mathematically, 1985.
• Cooney, Davis, Henderson: Dynamics of Teaching Secondary School Mathematics, 1975.
• Costello: Teaching and Learning Mathematics, 1991.
• Gavosto, Krantz, McCallum: Contemporary Issues in Mathematics Education, 1999.
• J. Hadamard: The Mathematician's Mind, 1996.
• Lang: The Beauty of Doing Mathematics, 1985.
• Polya: Mathematics and plausible reasoning, 1990.
• Skovsmose: Towards a Philosophy of Critical Mathematics Education, 1994.
• Cipra & All, What's Happening in the Mathematical Sciences, 1994-2006.
• J. Tanton, Solve this – Math activities for students and clubs, MAA, 2001.
• A. Fusaro, P. C. Kenschaft, Environmental Mathematics in the Classroom, MAA, 2003.
• P. Straffin, Applications of Calculus, MAA 1999.
• L. Hahn, Complex numbers & Geometry, MAA 1994.
• M. Hohenwarter, Geogebra, http://www.geogebra.org/cms/.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti študente s teoretičnimi in praktičnimi vidiki teorij učenja matematike. Predmet je usmerjen v spoznavanje temeljnih izobraževalnih teorij s posebno referenco na poučevanje matematike in praktičnim prikazom tako metod, sodobnih pripomočkov pri poučevanju kot tudi raznolikih matematičnih idej.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje predstavljenih konceptov. Sposobnost uporabe pridobljenega znanja in spretnosti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, konzultacije, reševanje problemov

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (domače naloge), ustni izpit

Reference nosilca

KOBAL, Damjan. The Power of Geometry in the Concept of Proof, Workshop, 13th International Congress on Mathematical Education, ICME-13, Hamburg, July 24-31, 2016.
KOBAL, Damjan. Technology and Simple Math Ideas Inspire Teaching, Workshop at 12th International Congress on Mathematics Education , Seoul, Koreja, 2012
KOBAL, Damjan, et al.. Integrating Algebra and Geometry with Complex Numbers, International Seminar in Mathematics Education, Park City Math Institute ~ Institute for Advanced Study, Park City, ZDA, 2011.