Izbrana poglavja iz diskretne matematike

2022/2023
Program:
Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika
Smer:
Matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Izbrane bodo nekatere standardne teme iz podiplomske diskretne matematike. Možne teme so na primer: simetrije grafov, diskretna geometrija, algebraična in topološka teorija grafov, konfiguracije, ekstremalni grafi, uporaba grafov v znanosti in tehniki, simetrične funkcije, kombinatorične zvrsti, naprednejše metode kombinatoričnega preštevanja.
Izbira je lahko odvisna od interesov in raziskovalne usmeritve študentov.

Temeljni literatura in viri

Richard P. Stanley: Enumerative Combinatorics, Vol. 1 and 2, Cambridge University Press, New York-Cambridge, 1999, 2011.
R. Diestel: Graph Theory, 3rd ed., Springer, 2005.
J. A. Bondy, U. S. R. Murty: Graph Theory with Applications, 2nd ed., Springer, 2008.
I. G. Macdonald, Symmetric Functions and Hall Polynomials, 2nd ed., Oxford, University Press, 1995

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti študente z nekaterimi pomembnimi temami diskretne matematike.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje predstavljenih konceptov.
Sposobnost uporabe pridobljenega znanja in spretnosti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, konzultacije, reševanje problemov

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (domače naloge), ustni izpit.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

Sandi Klavžar:
DORBEC, Paul, KLAVŽAR, Sandi. Generalized power domination: propagation radius and Sierpiński graphs. Acta applicandae mathematicae, ISSN 0167-8019, 2014, vol. 134, iss. 1, str. 75-86. [COBISS-SI-ID 17148249]
KLAVŽAR, Sandi. Structure of Fibonacci cubes: a survey. Journal of combinatorial optimization, ISSN 1382-6905, 2013, vol. 25, iss. 4, str. 505-522. [COBISS-SI-ID 16603737]
HAMMACK, Richard H., IMRICH, Wilfried, KLAVŽAR, Sandi. Handbook of product graphs, (Discrete mathematics and its applications). Boca Raton London New York: CRC Press, cop. 2011. XVIII, 518 str., ilustr. ISBN 978-1-4398-1304-1. [COBISS-SI-ID 15916121]
Matjaž Konvalinka:
KONVALINKA, Matjaž, PAK, Igor. Triangulations of Cayley and Tutte polytopes. Advances in mathematics, ISSN 0001-8708, 2013, vol. 245, str. 1-33. [COBISS-SI-ID 16706905]
KONVALINKA, Matjaž. Skew quantum Murnaghan-Nakayama rule. Journal of algebraic combinatorics, ISSN 0925-9899, 2012, vol. 35, no. 4, str. 519-545. [COBISS-SI-ID 16250713]
KONVALINKA, Matjaž. Divisibility of generalized Catalan numbers. Journal of combinatorial theory. Series A, ISSN 0097-3165, 2007, vol. 114, iss. 6, str. 1089-1100. [COBISS-SI-ID 14354265]
Riste Škrekovski:
KNOR, Martin, LUŽAR, Borut, ŠKREKOVSKI, Riste. Sandwiching the (generalized) Randić index. Discrete applied mathematics, ISSN 0166-218X. [Print ed.], 2015, vol. 181, str. 160-166. [COBISS-SI-ID 2048330515]
KAISER, Tomáš, STEHLÍK, Matěj, ŠKREKOVSKI, Riste. Replication in critical graphs and the persistence of monomial ideals. Journal of combinatorial theory. Series A, ISSN 0097-3165, 2014, vol. 123, iss. 1, str. 239-251. [COBISS-SI-ID 16920665]
VUKAŠINOVIĆ, Vida, GREGOR, Petr, ŠKREKOVSKI, Riste. On the mutually independent Hamiltonian cycles in faulty hypercubes. Information sciences, ISSN 0020-0255. [Print ed.], jul. 2013, vol. 236, str. 224-235. [COBISS-SI-ID 26622247]