Izbrana poglavja iz geometrije

2022/2023
Program:
Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika
Smer:
Matematika
Letnik:
1 ali 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
6
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Izbrane bodo nekatere standardne podiplomske teme iz geometrije, ki vključujejo teorijo shem, teorijo snopov, teorijo realnih (semi)algebraičnih množic, teorijo simplektičnih in kontaktnih mnogoterosti, teorijo foliacij, teorijo simetrij nelinearnih diferencialnih enačb, umeritvene teorije, homologije Floerovega tipa, teorijo Steinovih ploskev itd. Izbira je odvisna od interesov in raziskovalne usmeritve študentov.

Temeljni literatura in viri

[1] T. Broecker, T. tom Dieck, Representations of Compact Lie Groups, Springer, 1985.
[2] P. Griffiths, J. Harris, Principles of algebraic geometry, Wiley, 1978.
[3] R. Hartshorne. Algebraic Geometry, GTM 52, Springer-Verlag, 1977.
[4] D. Husemoller, Fibre bundles, Springer, 1994.
[5] S. Kobayashi, K. Nomizu, Foundations of differential geometry, Wiley, 1963.[6] J. Milnor, J. D. Stasheff, Characteristic classes, Princeton University Press, 1974.
[7] I. Moerdijk, J. Mrčun, Introduction to Foliations and Lie Groupoids, Cambridge University press, 2003.[8] F. W. Warner, Foundations of differentiable manifolds and Lie groups, Springer, 1983.

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti študente z nekaterimi pomembnimi temami geometrije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje predstavljenih konceptov.
Sposobnost uporabe pridobljenega znanja in spretnosti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, konzultacije, reševanje problemov

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (domače naloge), ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

ČERNE, Miran, ZAJEC, Matej. Boundary differential relations for holomorphic functions on the disc. Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, 2011, vol. 139, no. 2, str. 473-484 [COBISS-SI-ID 15710553]
ČERNE, Miran, FLORES, Manuel. On Beurling's boundary differential relation. Israel journal of mathematics, ISSN 0021-2172, 2014, vol. 199, iss. 2, str. 831-840 [COBISS-SI-ID 17144153]
ČERNE, Miran. Beurling's boundary differential relations on multiply connected domains. Journal of mathematical analysis and applications, ISSN 0022-247X. [Print ed.], 2015, vol. 428, iss. 1, str. 544-562 [COBISS-SI-ID 17270873]
FORSTNERIČ, Franc. A complex surface admitting a strongly plurisubharmonic function but no holomorphic functions. The Journal of geometric analysis, ISSN 1050-6926, 2015, vol. 25, iss. 1, str. 329-335. [COBISS-SI-ID 17136217]
FORSTNERIČ, Franc, LÁRUSSON, Finnur. Holomorphic flexibility properties of compact complex surfaces. International mathematics research notices, ISSN 1073-7928, 2014, vol. 2014, no. 13, str. 3714-3734. [COBISS-SI-ID 17143641]
FORSTNERIČ, Franc. Stein manifolds and holomorphic mappings : the homotopy principle in complex analysis, (Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, Folge 3, vol. 56). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2011. X, 489 str., ilustr. ISBN 978-3-642-22249-8. ISBN 978-3-642-22250-4. [COBISS-SI-ID 16008025]
BUCKLEY, Anita, KOŠIR, Tomaž. Plane curves as Pfaffians. Annali della Scuola normale superiore di Pisa, Classe di scienze, ISSN 0391-173X, 2011, vol. 10, iss. 2, str. 363-388. [COBISS-SI-ID 15928409]
KOŠIR, Tomaž, OBLAK, Polona. On pairs of commuting nilpotent matrices. Transformation groups, ISSN 1083-4362, 2009, vol. 14, no. 1, str. 175-182. [COBISS-SI-ID 15077977]
KOŠIR, Tomaž, SETHURAMAN, B. A. Determinantal varieties over truncated polynomial rings. Journal of Pure and Applied Algebra, ISSN 0022-4049. [Print ed.], 2005, vol. 195, no. 1, str. 75-95. [COBISS-SI-ID 13266265]
MOERDIJK, Ieke, MRČUN, Janez. Introduction to foliations and Lie groupoids, (Cambridge studies in advanced mathematics, 91). Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003. IX, 173 str., ilustr. ISBN 0-521-83197-0. [COBISS-SI-ID 12683097]
MOERDIJK, Ieke, MRČUN, Janez. On integrability of infinitesimal actions. American journal of mathematics, ISSN 0002-9327, 2002, vol. 124, no. 3, str. 567-593. [COBISS-SI-ID 11700057]
MOERDIJK, Ieke, MRČUN, Janez. On the integrability of Lie subalgebroids. Advances in mathematics, ISSN 0001-8708, 2006, vol. 204, iss. 1, str.101-115. [COBISS-SI-ID 14074201]
KALIŠNIK, Jure, MRČUN, Janez. A Cartier-Gabriel-Kostant structure theorem for Hopf algebroids. Advances in mathematics, ISSN 0001-8708, 2013, vol. 232, iss. 1, str. 295-310. [COBISS-SI-ID 16432473]
SAKSIDA, Pavle. On the nonlinear Fourier transform associated with periodic AKNS-ZS systems and its inverse. Journal of physics. A, Mathematical and theoretical, ISSN 1751-8113, 2013, vol. 46, no. 46, 465204 (22 str.). [COBISS-SI-ID 16833369]
SAKSIDA, Pavle. On the generalized Maxwell-Bloch equations. Symmetry, integrability and geometry: methods and applications, ISSN 1815-0659, 2006, vol. 2, paper 038 (14 str.). [COBISS-SI-ID 13932633]
SAKSIDA, Pavle. Lattices of Neumann oscillators and Maxwell-Bloch equations. Nonlinearity, ISSN 0951-7715, 2006, vol. 19, no. 3, str. 747-768. [COBISS-SI-ID 13932377]