Individualni študij

2022/2023
Program:
Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika
Smer:
Fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
9
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Študent samostojno preštudira obsežnejšo
temo s svojega ožjega raziskovalnega področja.
Temo in literaturo mu določi mentor.

Temeljni literatura in viri

Študent literaturo izbere v sodelovanju s svojim mentorjem.
The literature is chosen in cooperation with the mentor.

Cilji in kompetence

Študent usvoji specialno znanje, ki je potrebno za poglobljeno raziskovalno delo na njegovem ožjem raziskovalnem področju.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Poglobljena seznanitev s ključnimi izsledki na ožjem raziskovalnem področja na nivoju, ki omogoča njihovo uporabo pri raziskovanju originalnih še-nerešenih problemov.
Uporaba:
Osvojeno znanje in veščine bo študent uporabljal pri svojem raziskovalnem delu in na njih gradil dokaze o novih fizikalnih dognanjih.
Refleksija: Pregled nad trenutnim stanjem znanja na ustreznem raziskovalnem področju.
Prenosljive spretnosti:
Sposobnost uporabe obstoječega znanja in predhodnih rezultatov pri načrtovanju in izvajanju originalnega raziskovalnega dela.

Metode poučevanja in učenja

Individualni študij in konzultacije.

Načini ocenjevanja

Domače naloge in ustni izpit.
Ocene: opravil, ni opravil

Reference nosilca

1) PRIJATELJ, Matej, ELLABBAN, Mostafa A., FALLY, Martin, DOMENICI, Valentina, ČOPIČ, Martin, DREVENŠEK OLENIK, Irena. Peculiar behaviour of optical polarization gratings in light-sensitive liquid crystalline elastomers. Optical materials express, ISSN 2159-3930. [Online ed.], 2016, vol. 6, iss. 3, str. 961-970, ilustr., doi: 10.1364/OME.6.000961 [COBISS-SI-ID 2932324]
2) JI, Zhichao, ZHANG, Xinzheng, SHI, Bin, LI, Wei, LUO, Weiwei, DREVENŠEK OLENIK, Irena, WU, Qiang, XU, Jingjun. Compartmentalized liquid crystal alignment induced by sparse polymer ribbons with surface relief gratings. Optics letters, ISSN 0146-9592, 2016, vol. 41, iss. 2, str. 336-339, ilustr., doi: 10.1364/OL.41.000336 [COBISS-SI-ID 2915684]
3) GENG, Yong, NOH, JungHyun, DREVENŠEK OLENIK, Irena, RUPP, Romano Anton, LENZINI, Gabriele, LAGERWALL, Jan P. F. High-fidelity spherical cholesteric liquid crystal Bragg reflectors generating unclonable patterns for secure authentication. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2016, vol. 6, art. no. 26840, 9 str., ilustr., doi: 10.1038/srep26840 [COBISS-SI-ID 2959460]