Izbrana poglavja iz meteorologije

2022/2023
Program:
Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika
Smer:
Fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
12
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
4
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Zakaj se vse skupaj dogaja? Porazdelitev sevanja in energijska bilanca ozračja
Ohranitev globalne gibalne količine in povprečna meridionalna cirkulacija
Vloga vlage v globalni atmosferski dinamiki. Učinki sevanja in konvekcije.
Valovanja na planetarni skali in nizofrekvenčna variabilnost.
Meddelovanja med komponentami klimatskega sistema. Atmosfera-Oceani. Atmosfera-Tla. Troposfera-Stratosfera.
Izbrana poglavja iz klimatskega modeliranja. Moderne metode numerične diskretizacije Navier-Stokesovih enačb. Povezovanje dinamike, fizike in parametrizacij z numeričnimi postopki.
Izbrana poglavja iz tropske dinamike.

Temeljni literatura in viri

D. Randal: An introduction to the general circulation of the atmosphere. Available online on http://kiwi.atmos.colostate.edu/group/dave/at605.html
D. Randal: General Circulation Model Development: Past, Present, and Future. International Geophysics Series, Vol. 70, 2000.
J.P. Peixoto and A.H. Oort: Physics of Climate. Springer-Verlag 1992 Weinheim, Wiley-VCH, 2006, ISBN 3-527-40503-8.
Izbrani novejši članki iz strokovnih časopisov

Cilji in kompetence

Povezovanje snovi z različnih področij dinamike in fizike atmosfere. Razumevanje splošne cikulacije in relativnega pomena različnih faktorjev za variabilnost ozračja. Predstavitev in seznanitev z najnovejšimi metodami in rezultati na področju klimatskega modeliranja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje Študent pridobi pregled nad trenutnimi odprtimi znanstvenimi vprašanji na različnih področjih fizike atmosphere in razumevanje teoretičnih in eksperimentalnih pristopov k reševanju le-teh.
UporabaPridobljeno znanje študent uporabi pri raziskovalnem delu za doktorsko disertacijo.
RefleksijaUporaba pridobljenega znanja za povezovanje z sorodnimi problemi in znanstvenimi metodami na področjih, ki niso neposredno povezana s tematiko doktorske disertacije.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmetPoglobljeno razumevanje trenutnega raziskovalnega stanja na različnih področjih omogoča povezovanje teoretičnih razlag in eksperimentalnih metod.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, konzultacije.

Načini ocenjevanja

Aktivna udeležba na predavanjih in v diskusijah
Razgovor
opravil / ni opravil (ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil)