Izbrana poglavja iz reaktorske fizike in tehnike

2022/2023
Program:
Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika
Smer:
Fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
12
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):

dr. Janko Tomc, dr. Timon Mede, dr Mihael Sekavčnik, izr. prof. dr. Luka Snoj, dr. Liberato Volpe, dr. Tomaž Žagar, asist. dr. Samir El Shawish, asist. dr. Klemen Ambrožič, prof. dr. Leon Cizelj

Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
4
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Izbrana poglavja reaktorske fizike:

  • Analitične in numerične metode za reševanje transportne in difuzijske enačbe.
  • Reševanje enačb reaktorske kinetike, zgorevanja goriva, transmutacije z namenskimi programi.
  • Uporaba Monte-Carlo metod in računalniških programov.
  • Načrtovanje sredice reaktorja

Izbrana poglavja reaktorske tehnike:

  • Sistemi novih energetskih reaktorjev.
  • Analize eksperimentalnih reaktorjev.
  • Jedrski gorivnega cikel. Jedrsko gorivo.
  • Radioaktivnost in okolje.
  • Nove tehnologije ravnanja z odpadki in razgradnja jedrskih objektov.

Fuzijski reaktorji:
magneto-hidrodinamika, fizika in tehnologija, novi koncepti.

Temeljni literatura in viri

Duderstadt, Hamilton, Nuclear reactor analysis, John Wiley and Sons, 1976
P. Reuss, Neutron Physics, EDP Sciences, 2008
Lewis, Miller, Computational methods of neutron transport, American Nuclear society, 1993
R. A. Knief, Nuclear engineering, Theory and Technology of Commercial Nuclear Power, American Nuclear Society, 2008.
Waltar, Todd, Tsvetkov, Fast Spectrum Reactors, Springer 2012
W.M. Stacey, Fusion Plasma Physics, Second revised and enlarged edition, Wiley VcH, 2012.
E.E. Lewis, Fundamentals of nuclear reactor physics, Academic Press - Elsevier, 2008
A. Hebert, Applied reactor physics, Press Internationales, polytechnique,2009

Cilji in kompetence

Študent poglobi znanje reaktorske fizike ali tehnike na področju svojega raziskovalnega dela in se seznani z najnovejšimi dognanji na teh področjih.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje Študent pridobi pregled na trenutnimi odprtimi znanstvenimi vprašanji na različnih področjih reaktorske fizike in tehnike in razumevanje teoretičnih in eksperimentalnih pristopov k reševanju le-teh.
UporabaPridobljeno znanje študent uporabi pri raziskovalnem delu za doktorsko disertacijo.
RefleksijaUporaba pridobljenega znanja za povezovanje z sorodnimi problemi in znanstvenimi metodami na področjih, ki niso neposredno povezana s tematiko doktorske disertacije.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmetPoglobljeno razumevanje trenutnega raziskovalnega stanja na različnih področjih omogoča povezovanje teoretičnih razlag in eksperimentalnih metod.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, konzultacije.

Načini ocenjevanja

Aktivna udeležba na predavanjih in v diskusijah
Razgovor
opravil / ni opravil (ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil)

Reference nosilca

1) TISELJ, Iztok, CIZELJ, Leon. DNS of turbulent channel flow with conjugate heat transfer at Prandtl number 0.01. Nuclear Engineering and Design, ISSN 0029-5493, Vol. 253, 2012. str. 153-160.
2) MIKUŽ, Blaž, TISELJ, Iztok, BEYER, Matthias, LUCAS, Dirk. Simulations of flashing experiments in TOPFLOW facility with TRACE code. Nuclear Engineering and Design, ISSN 0029-5493. [Print ed.], [in press] 2014, 11 str., doi: 10.1016/j.nucengdes.2014.09.043.
3) LUCAS, Dirk, TISELJ, Iztok, ŠTRUBELJ, Luka, et al. Main results of the European project NURESIM on the CFD-modelling of two-phase Pressurized Thermal Shock (PTS). Kerntechnik, ISSN 0932-3902, 2009, vol. 74, no. 5/6, str. 238-242.