Specialistični seminar iz meteorologije

2022/2023
Program:
Doktorski študijski program 3. stopnje Matematika in fizika
Smer:
Fizika
Letnik:
1 in 2 letnik
Semester:
prvi ali drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
12
Jezik:
slovenski, angleški
Ure na teden – 1. ali 2. semester:
Predavanja
4
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik študija.
Opravljen predmet obveznega dela programa

Vsebina

Teme G. Skoka:
Interpolacija talnih meritev padavin v pravilno mrežo
Zaznavanje padavin iz satelitov
Analiza in verifikacija modelskih padavin

Teme J. Rakovca:
Vpliv ozračja na elektromagnetno sevanje
Globalna energetika Zemlje
Metode 3D daljinskega zaznavanja
Uporaba satelitskih meritev v meteorologiji
Radarske in lidarske meritve s tal in z zrakoplovov

Teme N. Žagar:
Atmosferska turbulenca v dveh in treh dimenzijah: opazovanja in modeliranje
Vloga inercijsko-gravitacijskih valov v turbulentni dinamiki na različnih skalah
Uporaba normalnih načinov atmosferskih gibanj za opis splošne cirkulacije ozračja in spektralno predstavitev porazdelitve energije ozračja
Atmosferska napovedljivost: dinamika napak napovedi in njihovo modeliranje v matriki kovarianc napak pri asimilaciji podatkov v 4D variacijski metodi
Primeri poenostavnjenih modelov in metod numeričnega modeliranja dinamike kompleksnih sistemov

Teme L. Kajfež Bogataj:
Globalni in regionalni klimatski modeli in njihova uporaba pri računanju projekcij podnebja
Metode oblikovanja klimatskih scenarijev

Temeljni literatura in viri

Michaelides. S.C. (Ed.): Precipitation: Advances in Measurement, Estimation and Prediction. Springer 2008.
Stephens G.L.: Remote Sensing of the Lower Atmosphere: An Introduction, Oxford Univ. Press. 1994
Marzano, F.S. in G. Visconti (Eds.): Remote Sensing of Atmosphere and Ocean from Space: Models, Instruments and Techniques, Springer 2002
Thomas, G. E. in K. Stamnes: Radiative transfer in the atmosphere and ocean, Cambridge University Press 1999.
Randal, D: General Circulation Model Development: Past, Present, and Future. International Geophysics Series, Vol. 70, 2000.
Peixoto, J.P. in A.H. Oort: Physics of Climate. Springer-Verlag 1992 Weinheim, Wiley-VCH, 2006, ISBN 3-527-40503-8.
Kalnay, E.: Atmospheric modelling, data assimilation and predictability. Cambridge University Press 2003
Izbrani novejši članki iz strokovnih časopisov

Cilji in kompetence

Poglobljeno spoznavanje snovi z različnih področij dinamike in fizike atmosfere. Razumevanje različnih procesov in relativnega pomena različnih faktorjev za opažene količine, njihovo časovno in prostorsko dinamiko. Seznanitev z najnovejšimi metodami in rezultati na različnih področij meteorologije.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje Študent pridobi pregled nad trenutnimi odprtimi znanstvenimi vprašanji na različnih teoretičnih in praktičnih področjih meteorologije in razumevanje teoretičnih in eksperimentalnih pristopov k reševanju le-teh.
UporabaPridobljeno znanje študent uporabi pri raziskovalnem delu za doktorsko disertacijo.
RefleksijaUporaba pridobljenega znanja za povezovanje z sorodnimi problemi in znanstvenimi metodami na področjih, ki niso neposredno povezana s tematiko doktorske disertacije.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmetPoglobljeno razumevanje trenutnega raziskovalnega stanja na različnih področjih omogoča povezovanje teoretičnih razlag in eksperimentalnih metod.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, konzultacije, seminarji.

Načini ocenjevanja

Aktivna udeležba na predavanjih in v diskusijah, priprava in predstavitev seminarja
Razgovor
opravil / ni opravil (ob upoštevanju Statuta UL)