Finančna matematika

Univerzitetni študijski program 1. stopnje


Diplomant programa dobi naziv diplomirani finančni matematik (UN) oziroma diplomirana finančna matematičarka (UN) z okrajšavo: dipl. fin. mat. (UN).

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Diplomanti programa Finančna matematika se lahko zaposlujejo v bankah in zavarovalnicah, borzah in borzno-posredniških hišah, pokojninskih in zdravstvenih skladih, tako v javni upravi in agencijah kot privatnem sektorju, npr. v logističnem sektorju (optimizacija).


Predmetnik (š.l. 2015/16)

1. letnik: Analiza 1, Analiza 2, Algebra 1, Diskretna matematika 1, Mikroekonomija, Optimizacijske metode, Proseminar, Računalniški praktikum in Uvod v programiranje.

2. letnik: Analiza 3, Verjetnostni račun 1, Finančna matematika 1, Makroekonomija, Finančni trgi in inštitucije, Analiza podatkov s programom R, Numerične metode 1, Numerične metode 2, Denar in finance ter Seminar.

3. letnik: Finančni praktikum, Statistika 1, Slučajni procesi 1, Operacijske raziskave, Teorija iger, Diplomski seminar in izbirni predmeti.


Pogoji za vpis

V program se lahko vpiše (a) kdor je opravil maturo, ali   


Pogoji za napredovanje

Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti najmanj za 50 kreditnih točk izpitov iz predmetov tekočega letnika, pri čemer morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:  


Ocenjevanje in priznavanje predhodnega znanja

Znanje se večinoma preverja s pisnim in/ali ustnim izpitom ter ocenjuje z ocenami 1–5 (negativno) in 6–10 (pozitivno). Predhodno znanje se upošteva na podlagi vsebinske primerjave.   


Prehodi iz drugih študijskih programov

Prehodi iz drugih študijskih programov so možni in se določijo na podlagi individualne prošnje in z upoštevanjem vsebinske primerljivosti programov.   


Cilj programa

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika je vzgojiti strokovnjaka, ki bo sposoben reševati zahtevne matematične probleme, ki se pojavljajo v bančnem in zavarovalniškem sektorju, pri delovanju borze in borzno-posredniških hiš in pri upravljanju pokojninskih in zdravstvenih skladov. Poleg tega bodo kandidati pridobili dovolj teoretičnih znanj za nadaljevanje študija na drugi stopnji.   


Izvajanje študija

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju Oddelka za matematiko.   


Kakovost študija - izmenjave

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu; zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti; dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini; številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu; ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.