Matematika

Univerzitetni študijski program 1. stopnje


Diplomant programa dobi naziv diplomirani matematik (UN) oziroma diplomirana matematičarka (UN) z okrajšavo: dipl. mat. (UN).

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Diplomanti študijskega programa Matematika imajo možnosti zaposlovanja v programerskem, tehnološkem in logističnem sektorju gospodarstva, bankah in zavarovalnicah, raziskovalnih in razvojnih inštitucijah, tehnoloških parkih in javni upravi.


Predmetnik (š.l. 2015/16)

1. letnik: Analiza 1, Algebra 1, Logika in množice, Računalniški praktikum, Uvod v programiranje, Fizika 1, Proseminar A ali Proseminar B.

2. letnik: Analiza 2a, Analiza 2b, Algebra 2, Diskretna matematika 1, Programiranje 1, Splošna topologija, Fizika 2, Seminar in izbirni predmeti.

3. letnik: Analiza 3, Analiza 4, Uvod v numerične metode, Verjetnost, Statistika, Diplomski seminar, Mehanika 1 in izbirni predmeti.


Pogoji za vpis

V program se lahko vpiše (a) kdor je opravil splošno maturo, ali   


Pogoji za napredovanje

Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti najmanj za 50 kreditnih točk izpitov iz predmetov tekočega letnika, pri čemer morajo biti obvezno opravljeni naslednji izpiti:  


Ocenjevanje in priznavanje predhodnega znanja

Znanje se večinoma preverja s pisnim in/ali ustnim izpitom ter ocenjuje z ocenami 1–5 (negativno) in 6–10 (pozitivno). Predhodno znanje se upošteva na podlagi vsebinske primerjave.   


Prehodi iz drugih študijskih programov

Prehodi iz drugih študijskih programov so možni in se dogovorijo s Študijsko komisijo z upoštevanjem vsebinske primerljivosti.   


Cilj programa

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Matematika je usposobiti diplomanta za reševanje zahtevnih matematičnih problemov, ki se pojavljajo v gospodarstvu, javni upravi in znanosti. Hkrati bo pridobil temeljna znanja, ki so potrebna za študij na drugi stopnji.   


Izvajanje študija

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju na Oddelku za matematiko.   


Kakovost študija - izmenjave

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu; zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti; dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini; številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu; ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.