Praktična matematika

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje


Diplomant programa dobi naziv diplomirani matematik (VS) oziroma diplomirana matematičarka (VS) z okrajšavo: dipl. mat. (VS).

Študij traja 3 leta (6 semestrov) in obsega 180 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Diplomanti študijskega programa Praktična matematika imajo možnosti za zaposlovanje v informacijskem sektorju gospodarstva (programerji, razvijalci informacijskih tehnologij, skrbniki strežnikov, podpora uporabnikom), v tehnološkem in logističnem sektorju gospodarstva, v statističnih službah pri načrtovanju anket, pri statistični obdelavi podatkov, v informacijski in matematični podpori v finančnih inštitucijah, v javni upravi in drugje.


Predmetnik (š.l. 2015/16)

1. letnik: Matematika 1, Linearna algebra, Računalniški praktikum, Računalniška orodja v matematiki, Programiranje 1, Komuniciranje v matematiki, Uvod v fiziko in splošna izbirna predmeta.

2. letnik: Matematika 2, Numerične metode 1, Matematika v praksi, Algebra in diskretna matematika, Verjetnost, Fizikalni praktikum, Programiranje 2, Statistika, Matematična orodja v fiziki, in Diferencialne enačbe.

3. letnik: Optimizacija, Računalništvo 1, Mehanika, Projektno delo, Parcialne diferencialne enačbe, Praktično usposabljanje in izbirni predmeti.


Pogoji za vpis

V program se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.   


Pogoji za napredovanje

Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti najmanj za 54 kreditnih točk izpitov iz predmetov tekočega letnika. Za vpis v 3. letnik je poleg tega potrebno opraviti vse izpite 1. letnika.  


Ocenjevanje in priznavanje predhodnega znanja

Znanje se večinoma preverja s pisnim in/ali ustnim izpitom ter ocenjuje z ocenami 1–5 (negativno) in 6–10 (pozitivno). Predhodno znanje se upošteva na podlagi vsebinske primerjave.   


Prehodi iz drugih študijskih programov

Prehodi iz drugih študijskih programov so možni in se dogovorijo s študijsko komisijo na Oddelku za matematiko FMF z upoštevanjem vsebinske primerljivosti.   


Cilj programa

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Praktična matematika je usposobiti strokovnjaka, ki bo sposoben uporabljati svoje matematično znanje v delovnem procesu v informacijsko-računalniškem, tehnološkem, logističnem sektorju gospodarstva in drugje.   


Izvajanje študija

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju na Oddelku za matematiko.   


Kakovost študija - izmenjave

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu; zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti; dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini; številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu; ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.