Matematika 2. stopnja

Magistrski študijski program

Skrbnik: prof. dr. M. Konvalinka


Program je namenjen poglobljenemu študiju matematike. Študij je zasnovan tako, da omogoča veliko izbirnost strokovnih predmetov ter splošno izbirnost in si lahko vsak študent v veliki meri oblikuje študij po lastnih željah. Magistrandi se lahko vključijo v razvojno delo v gospodarstvu ali začnejo z raziskovalnim delom na področju matematike ali računalniške matematike.

Študij traja 2 leti (4 semestre) in obsega 120 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Diplomant programa dobi naziv magister matematike oziroma magistrica matematike z okrajšavo: mag. mat.


Predmetnik (š.l. 2016/17)

1. letnik: Osem strokovnih izbirnih predmetov in dva splošna izbirna predmeta

2. letnik: Dva strokovna izbirna predmeta, štirje splošni izbirni predmeti, Matematični seminar, Magistrsko delo in magistrski izpit

Strokovni izbirni predmeti se izbirajo iz nabora ponujenih predmetov iz skupin: Analiza (M1), Algebra in diskretna matematika (M2), Geometrija in topologija (M3), Numerična matematika (M4), Verjetnost Statistika in Finančna matematika (M5), Računalniška matematika (R1), Splošno (O)

Delež izbirnosti v celotnem programu je 76,7 % (92 kreditnih točk), od tega vsaj 50 % (60 kreditnih točk) predstavljajo strokovni izbirni predmeti in do 26,7 % (32 kreditnih točk) splošni izbirni predmeti.


Pogoji za vpis

V program se lahko vpiše a) diplomant prvostopenjskega študijskega programa Matematika; ali   


Pogoji za napredovanje

Za vpis v 2. letnik je potrebno opraviti minimalno za 50 kreditnih točk izpitov iz predmetov 1. letnika.   


Ocenjevanje in priznavanje predhodnega znanja

Znanje se večinoma preverja s pisnim in/ali ustnim izpitom ter ocenjuje z ocenami 1–5 (negativno) in 6–10 (pozitivno). Predhodno znanje se upošteva na podlagi vsebinske primerjave.   


Prehodi iz drugih študijskih programov

O izpolnjevanju pogojev za prehod med študijskimi programi in priznavanju obveznosti na podlagi individualne prošnje odloča študijska komisija.


Cilj programa

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika je diplomirane matematike, ki se želijo vključiti v razvojno delo v gospodarstvu ali pričeti z lastnim raziskovalnim delom na področju matematike, računalniške matematike ter teoretične mehanike, usposobiti za te naloge.   


Izvajanje študija

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju na Oddelku za matematiko.   


Kakovost študija - izmenjave

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu; zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti; dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini; številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu; ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.   


Obveznosti za dokončanje študija

Skupaj študent zbere 120 kreditnih točk. Od tega: