Pedagoška matematika

Enoviti magistrski študijski program


Pri poučevanju matematike se združujejo sposobnosti in potrebe globokega razumevanja matematike in prefinjenega občutka za delo z mladimi. Učiteljski poklic je za matematiko in družbo v celoti najbrž dolgoročno pomembnejši od mnogih drugih poklicev. Odlični učitelji matematike namreč ne vzgajajo le bodočih matematikov, ampak tudi logične, zanesljive, preudarne, razumne ... zdravnike, bančnike, inženirje. Pouk matematike in vzgoja za logično mišljenje je poleg etičnih vrednot zagotovo temelj vzgoje in izobraževanja ter osnovni gradnik razvoja naše civilizacije.

Magistranti so usposobljeni za poučevanje matematike v srednjih šolah vseh smeri. Lahko se zaposlujejo tudi na inštitucijah, ki se ukvarjajo z razvojem šolstva. Zaradi pridobljenih sposobnosti analitičnega mišljenja in uporabe informacijske tehnologije lahko najdejo zaposlitev tudi v gospodarstvu.

Diplomant programa dobi naziv magister profesor matematike oziroma magistrica profesorica matematike z okrajšavo: mag. prof. mat.

Študij traja 5 let in obsega 300 kreditnih točk po sistemu ECTS.


Predmetnik (š.l. 2015/16)

1. letnik: Analiza 1, Algebra 1, Logika in množice, Računalniški praktikum, Uvod v programiranje, Fizika 1, Proseminar A ali B.

2. letnik: Analiza 2a in 2b, Fizika 2, Algebra 2, Splošna topologija, Afina in projektivna geometrija, Elementarna geometrija, Diskretna matematika 1, Programska oprema pri pouku.

3. letnik: Analiza 3, Uvod v numerične metode, Verjetnost, Statistika, Didaktika matematike 2, Psihologija učenja in pouka, Didaktika 1, Astronomija, Simbolno računanje in dinamična geometrija, Seminar 1, izbirni predmet.

4. letnik: Didaktika matematike 2, Pedagogika z andragogiko, Pedagoška praksa, Matematična obzorja, Matematika za nadarjene, Seminar 2, štirje izbirni predmeti.

5. letnik: Matematična obzorja, Simbolno računanje in dinamična geometrija, Matematika za nadarjene, pet izbirnih predmetov.


Pogoji za vpis

V program se lahko vpiše kdor je (a) opravil splošno maturo, ali   


Pogoji za napredovanje

Za vpis v višji letnik je potrebno zbrati vsaj 54 kreditnih točk (od skupaj 60) iz opravljenih izpitov predmetov tekočega letnika, pri čemer morajo biti obvezno opravljeni izpiti:  


Ocenjevanje in priznavanje predhodnega znanja

Znanje se večinoma preverja s pisnim in/ali ustnim izpitom ter ocenjuje z ocenami 1–5 (negativno) in 6–10 (pozitivno). Predhodno znanje se upošteva na podlagi vsebinske primerjave.   


Prehodi iz drugih študijskih programov

Prehodi iz drugih študijskih programov so možni in se določijo na podlagi individualne prošnje in z upoštevanjem vsebinske primerljivosti programov.   


Cilj programa

je izobraziti dobre, strokovno razgledane in motivirane učitelje matematike, ki bodo zmogli obvladati kompleksne strokovne in vzgojne izzive sodobne šole.   


Izvajanje študija

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju na Oddelku za matematiko.   


Kakovost študija - izmenjave

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu; zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti; dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini; številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu; ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.