Domov > Študij matematike > Pedagoška matematika 2. stopnja

Pedagoška matematika
(študijsko leto 2017/18)

Enoviti magistrski študijski program

Skrbnik: doc. dr. D. Kobal

Pri poučevanju matematike se združujejo sposobnosti in potrebe globokega razumevanja matematike in prefinjenega občutka za delo z mladimi. Učiteljski poklic je za matematiko in družbo v celoti najbrž dolgoročno pomembnejši od mnogih drugih poklicev. Odlični učitelji matematike namreč ne vzgajajo le bodočih matematikov, ampak tudi logične, zanesljive, preudarne, razumne ... zdravnike, bančnike, inženirje. Pouk matematike in vzgoja za logično mišljenje je poleg etičnih vrednot zagotovo temelj vzgoje in izobraževanja ter osnovni gradnik razvoja naše civilizacije.

Magistranti so usposobljeni za poučevanje matematike v srednjih šolah vseh smeri. Lahko se zaposlujejo tudi na inštitucijah, ki se ukvarjajo z razvojem šolstva. Zaradi pridobljenih sposobnosti analitičnega mišljenja in uporabe informacijske tehnologije lahko najdejo zaposlitev tudi v gospodarstvu.

Diplomant programa dobi naziv magister profesor matematike oziroma magistrica profesorica matematike z okrajšavo: mag. prof. mat.

Študij traja 5 let in obsega 300 kreditnih točk po sistemu ECTS.

Klasifikacija: KLASIUS-P 1451, KLASIUS-SRV 17003, FRASCATI naravoslovno-matematične vede, slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) 8, evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) 7, evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (EOVK) druga stopnja

Predmetnik

1. letnik: Analiza 1, Algebra 1, Logika in množice, Računalniški praktikum, Uvod v programiranje, Fizika 1, Proseminar A ali B.

2. letnik: Analiza 2a, Analiza 2b, Fizika 2, Algebra 2, Splošna topologija, Afina in projektivna geometrija, Elementarna geometrija, Diskretna matematika 1, Programska oprema pri pouku.

3. letnik: Analiza 3, Uvod v numerične metode, Verjetnost, Statistika, Didaktika matematike 2, Pedagoška praksa 1, Didaktika 1, Astronomija, Elementarna teorija števil, Seminar 1, dva izbirna predmeta.

4. letnik: Didaktika matematike 2, Pedagogika z andragogiko, Pedagoška praksa 2, Psihologija učenja in pouka, Matematična obzorja, Matematika za nadarjene, Sodobni trendi v izobraževanju matematike, Seminar 2, trije izbirni predmeti.

5. letnik: Matematična obzorja, Sodobni trendi v izobraževanju matematike, Matematika za nadarjene, pet izbirnih predmetov, Magistrsko delo.

Delež izbirnosti v celotnem programu je 18 % (54 kreditnih točk), od tega vsaj 13 % (39 kreditnih točk) predstavljajo strokovni izbirni predmeti in do 5 % (15 kreditnih točk) splošni izbirni predmeti.

V vsakem letniku mora študent zbrati vsaj 60 kreditnih točk.

Natančnejši predmetnik »

Pogoji za vpis »

V program se lahko vpiše kdor je (a) opravil splošno maturo, ali   

Pogoji za napredovanje »

Za vpis v višji letnik je potrebno zbrati vsaj 54 kreditnih točk (od skupaj 60) iz opravljenih izpitov predmetov tekočega letnika, pri čemer morajo biti obvezno opravljeni izpiti:  

Ocenjevanje in priznavanje predhodnega znanja »

Znanje se večinoma preverja s pisnim in/ali ustnim izpitom ter ocenjuje z ocenami 1–5 (negativno) in 6–10 (pozitivno). Predhodno znanje se upošteva na podlagi vsebinske primerjave.   

Prehodi iz drugih študijskih programov »

Prehodi iz drugih študijskih programov so možni in se določijo na podlagi individualne prošnje in z upoštevanjem vsebinske primerljivosti programov.  

Cilj programa »

je izobraziti dobre, strokovno razgledane in motivirane učitelje matematike, ki bodo zmogli obvladati kompleksne strokovne in vzgojne izzive sodobne šole.   

Izvajanje študija »

Študij poteka preko predavanj, vaj, seminarjev in izpitov v urejenem ter sproščenem okolju na Oddelku za matematiko.   

Kakovost študija - izmenjave »

Kakovost študija se odraža v: zadovoljstvu študentov in diplomantov tako s študijem samim kot s pridobljenim znanjem, ki se kaže tudi v primerjalnih raziskavah v slovenskem merilu; zadovoljstvu zaposlovalcev z našimi diplomanti; dobri pripravljenosti naših diplomantov na študij v tujini; številnih naših diplomantih, ki tudi kot profesorji in raziskovalci delujejo na uglednih univerzah in inštitutih po svetu; ter ne nazadnje mednarodnem ugledu slovenske (raziskovalne) matematike.   

Obveznosti za dokončanje študija

Za dokončanje študija mora študent:

Zaključni izpit je ustni. Na njem kandidat dobi tri vprašanja: prvo iz matematične analize, drugo iz algebre in tretje iz geometrije. Vprašanja so iz vnaprej pripravljenega seznama izpitnih tem, ki so vse zajete iz vsebin predmetov v času študija.