Domov > Študij matematike > Matematika 3. stopnja

Matematika 3. stopnja
(študijsko leto 2020/21)

Doktorski študijski program

Skrbnik: prof. dr. A. Simpson

Glavni cilj doktorskega študija in najpomembnejša študijska dejavnost je priprava doktorske disertacije, ki mora vsebovati izvirne znanstvene rezultate in voditi do vsaj ene objave v znanstveni reviji. Študent jo pripravi pod vodstvom mentorja, ki si ga izbere še pred vpisom v 1. letnik.

Individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo je namenjenih 174 kreditnih točk, njeni izdelavi in zagovoru pa še 6 kreditnih točk. Preostalih 60 kreditnih točk študent pridobi iz naslednjih študijskih obveznosti:

Klasifikacija: KLASIUS-P 4610, KLASIUS-SRV 18202, FRASCATI naravoslovno-matematične vede, slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) 10, evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) 8, evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij (EOVK) tretja stopnja

Predmetnik

1. letnik
ECTS
Trije izbirni predmeti 18
Preddoktorski izpit 6
Individualni študij 1 6
Seminar 1 6
Raziskovalno delo 1 24
2. letnik
Dva izbirna predmeta 12
Individualni študij 2 6
Seminar 2 6
Raziskovalno delo 2 36
3. letnik
Individualno raziskovalno delo 60
4. letnik
Raziskovalno delo 3 54
Izdelava disertacije in javni zagovor 6

Vsi izbirni predmeti 1. in 2. letnika

ECTS
Izbrana poglavja iz algebre 6
Izbrana poglavja iz analize 6
Izbrana poglavja iz diskretne matematike 6
Izbrana poglavja iz finančne matematike 6
Izbrana poglavja iz geometrije 6
Izbrana poglavja iz numerične matematike 6
Izbrana poglavja iz računalniške matematike 6
Izbrana poglavja iz topologije 6
Izbrana poglavja iz verjetnosti in statistike 6

V vsakem letniku mora študent zbrati vsaj 60 kreditnih točk.

Predmeta, ki se bosta v študijskem letu 2020/21 izvajala s predavanji, sta:

Pogoji za vpis »

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

Pogoji za napredovanje »

Za vpis v višji letnik je potrebno opraviti naslednje obveznosti:

Ocenjevanje in priznavanje predhodnega znanja»

Načini ocenjevanja so skladni s Statutom UL. Podatki o preverjanju znanja in ocenjevanju so študentom na voljo v programih posameznih predmetov.

Študentu se lahko priznajo tista znanja, pridobljena v različnih oblikah izobraževanja, ki po vsebini ustrezajo učnim vsebinam predmetov programa. O priznavanju znanj, pridobljenih pred vpisom, odločata Študijski komisiji OM in OF FMF na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj.

Pogoji za prehajanje med programi»

Prehod na doktorski (tretjestopenjski) program Matematika in fizika je mogoč:

Cilji programa »

Temeljni cilj programa je usposobiti raziskovalce in strokovnjake za samostojno raziskovalno in razvojno delo na področju fizike, astrofizike, jedrske tehnike in meteorologije, na področjih matematike in fizikalnega ter matematičnega izobraževanja na ravni, ki je primerlijiva in konkurenčna s trenutnimi vrhunskimi raziskavami na izbranih področjih v najrazvitejših delih sveta. Pri tem daje samostojno raziskovalno delo na doktorski nalogi, ki predstavlja večji del študijskega programa, poglobljeno znanje v sklopu ožje specializacije, struktura organiziranega dela študijskega programa pa zagotavlja tudi dovolj širšega znanja, ki je danes nujno za to, da se mlad strokovnjak zna hitro odzivati na hiter razvoj in spremembe v moderni znanosti in da se je sposoben vključevati v večje interdisciplinarne raziskovalne skupine.

Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom:

Obveznosti za dokončanje študija»

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovori doktorsko disertacijo. Do zaključka študija mora zbrati skupno 240 ECTS. Tako mora za končanje študija študent:

Modul Matematično izobraževanje

Na Doktorskem študijskem programu Matematika in fizika, smer Matematika je možen tudi študij na modulu Matematično izobraževanje. Na tem študiju pričakujemo kandidate, ki jih odlikujeta tako visoka matematična nadarjenost kot tudi izjemne afinitete do učiteljevanja. Glede na specifične potrebe študija od potencialnih kandidatov pričakujemo, da se že pred vpisom v soglasju s študijsko komisijo individualno dogovorijo za možne smeri raziskovalnega dela in za načine pedagoškega dela, ki jih predvidevajo študijske obveznosti.

Interesente bomo že ob vpisu obravnavali individualno. Dodatne informacije vam bo podal skrbnik modula doc. dr. Damjan Kobal.

Študenti na modulu Matematično izobraževanje morajo vsaj 12 kreditnih točk zbrati izmed izbirnih predmetov in vsaj 12 kreditnih točk iz humanistično-izobraževalnih predmetov (v okviru horizontalne izbirnosti, lahko na drugih članicah UL) ali preko izbirnega predmeta Izbrana poglavja iz didaktike matematike. Študent lahko v dogovoru z mentorjem obveznosti Seminarja 1 in Seminarja 2 opravi kot projekt v neposredni povezavi s poučevanjem matematike.