Matematika 3. stopnja

Doktorski študijski program

Skrbnik: prof. dr. P. Potočnik


Glavni cilj študija in najpomembnejša študijska dejavnost je priprava doktorske disertacije, ki mora vsebovati izvirne znanstvene rezultate in voditi do vsaj ene objave v znanstveni reviji. Študent jo pripravi pod vodstvom mentorja. Priporočljivo je, da si ga izbere še pred začetkom študija. Sicer se mu dodeli začasni mentor, ki mu pomaga izbrati dejanskega mentorja.

Individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo je namenjenih 115 kreditnih točk, njeni izdelavi in zagovoru pa še 5 kreditnih točk. Preostalih 60 kreditnih točk študent pridobi iz naslednjih študijskih obveznosti:

­ ­ ­

Predmetnik (š.l. 2016/17)

1. letnik
kreditnih točk
Trije izbirni predmeti 18
Preddoktorski izpit 6
Individualni študij 6
Seminar 6
Raziskovalno delo 24
2. letnik
Dva izbirna predmeta 12
Seminar 6
Individualni študij 6
Raziskovalno delo 36
3. letnik
Raziskovalno delo 55
Zagovor disertacije 5

Izbirni predmeti v š.l. 2016/17 :

S predavanji se bosta predvidoma izvajala naslednja predmeta: S konzultacijami Vsi izbirni predmeti 1. in 2. letnika

ECTS
Izbrana poglavja iz algebre 6
Izbrana poglavja iz analize 6
Izbrana poglavja iz diskretne matematike 6
Izbrana poglavja iz finančne matematike 6
Izbrana poglavja iz geometrije 6
Izbrana poglavja iz numerične matematike 6
Izbrana poglavja iz računalniške matematike 6
Izbrana poglavja iz topologije 6
Izbrana poglavja iz verjetnosti in statistike 6

Pogoji za vpis

V doktorski program Matematika in fizika, smer Matematika, se lahko vpiše:


Pogoji za napredovanje

Za vpis v 2. letnik je potrebno opraviti minimalno 48 kreditnih točk, od tega preddoktorski izpit in še vsaj 24 kreditnih točk iz organiziranih oblik študija (predmetov, seminarjev oz. dispozicije, individualnega študija) iz 1. letnika. Poleg teh pogojev mora študent pred vpisom v 2. letnik izbrati mentorja za doktorat. Za vpis v 3. letnik študija je potrebno opraviti minimalno za 90 kreditnih točk iz obveznosti iz prvih dveh letnikov, od tega za vsaj 42 kreditnih točk iz predmetov, individualnega študija in seminarjev iz 1. in 2. letnika. Poleg teh pogojev mora študent pred vpisom v 3. letnik študija pridobiti soglasje Senata UL k temi doktorske disertacije.


Obveznosti za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 180 kreditnih točk. Tako mora za končanje študija študent opraviti vse obveznosti v okviru organiziranih oblik študija v obsegu 60 kreditnih točk ter poleg tega pridobiti še 120 kreditnih točk na osnovi raziskovalnega dela.


Raziskovalno delo

Raziskovalno delo mora biti zaključeno z najmanj enim znanstvenim člankom, objavljenim ali sprejetim v objavo v eni od revij iz skupine I - IV interpretacije FMF Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (veljavnih od 8. 6. 2012).