Projekti pri Računalništvu III

Študijsko leto 2003/04

Okvirni potek izdelave projekta

1. Izbor projekta: Naj bi se zgodil do začetka semestrskih počitnic, torej do 15.1.2004. Izberite si projekt in pošljite sporočilo na naslov drago.bokal@fmf.uni-lj.si. Prednost ima tisti, ki prvi izbere.

2. Spoznavanje projekta: Ugotovite, kaj je dejanska vsebina vašega projekta, in si jo predstavite. Za lažje oblikovanje misli uporabite obrazec v LaTeXu. Ogledate si ga lahko tudi v postscriptu. Opis projekta morate izdelati vsi in poslati na naslov drago.bokal@fmf.uni-lj.si. Predstavitev naj obsega okrog pet do sedem strani (prazen formilar je tri strani).

3. Predstavitev projekta: Projekt boste v kratkem, dvajsetminutnem predavanju predstavili kolegom v okviru vaj. Prve predstavitve bodo tik pred semestrskimi počitnicami, datume za nadaljne predstavitve pa bomo določili na podlagi prispelih opisov projektov.

4. Zagovor: Preden pristopite k ustnemu izpitu, boste projekt zagovarjali. Predstavili boste program, ki ga boste pripravili, njegovo delovanje na nekaj testnih primerih in odgovorili na kakšno vprašanje o njem. V primeru neuspešnega zagovora boste program ali njegovo poznavanje izboljšali in projekt ponovno zagovarjali.

  Projekt Literatura Opombe Program Študent Datum

Matematično programiranje

2. Polinomski algoritmi za linearno programiranje (Karmarkarjev algoritem) J1, J2, Sch1, AKRV 1. semester   -Vito Vitrih 13.1.
3. Kvadratično programiranje in optimizacija portfelja Sh 1. semester   !Pigac Vesna 13.1.
4. Semidefinitno programiranje VB 1. semester   !Toni Tina 13.1.
5. Elipsoidna metoda KV, 4.pogl.     Tretjak Vesna 13.1.
 

Algebrajski algoritmi

1. Faktorizacija polinomov nad Z (LLL algoritem za razcep primitivnih polinomov s celoštevilskimi koeficienti in Berlenkampov algoritem) [Knu, pogl. 4.6.2] in [KLL, Len, LLL]     !Željko Jure 17.2. 
2. Računanje vsot v zaključeni obliki (Gosperjev algoritem) GKP, poglavji 5.5 in 5.7     !Zupančič Barbara 17.2. 
3. Razcep celih števil (razcep z eliptičnimi krivuljami) HTCS, pogl. 12/4.2B, str. 677-681 in pogl. 12/4.4B str. 697-699     !Reščič Miha 17.2. 
4. Kriptografija. RSA in DES HTCS, pogl. 13/1 do 13/6.2, str. 719-730   Simulacija obeh protokolov !Žibrat Simon 24.2. 
5. Protokoli brez posredovanja informacije (zero-knowledge protocols) HTCS, pogl. 13/9.2, str. 744--746 in Lan   Simulacija protokola !Tešar Miha 24.2. 
6. Polinomski algoritem za preverjanje praštevilskosti M. Agrawal, N. Kazal, N. Saxena, PRIMES is in P, preprint     !Dakskobler Blaž 23.3. 
 

Algoritmi na grafih

1. Povezanost grafov (linearni algoritem za 3-povezanost) HTCS, pogl. 10/2.1, str. 552-555 in HT        
2. Izomorfizem grafov (polinomski algoritem za izomorfizem grafov z omejenimi mnogokratnostmi lastnih vrednosti) HTCS, pogl. 10/2.6, str. 574-579 in BGM   Program le za enostavne lastne vrednosti    
3. Maksimalno prirejanje v dvodelnih grafih IM, MTF  **   Jelenčič Sašo 17.2.
4. Maksimalno prirejanje (v splošnih grafih) HTCS, pogl. 10/3.2, str. 583-588 konec 1.sem. Postopek Gabowa !Barbo Erika 13.1.
5. Maksimalni pretok KV, razdelek 8.5 Goldberg-Tarjanov algoritem   Groznik Janez 13.1.
 

Ravninski grafi

1. Linearni algoritmi za vlaganje grafa v ravnino NC     !Zalokar Nikolaj 24.2. 
2. Risanje grafov KW, pogl. 4.1-4.2, 6   Baricentrični postopek, Tamassia-Tollis, Biedl-Kant, tehnika parov  !Umek Lan 24.2. 
3. Konveksno risanje ravninskih grafov KW, pogl. 2.6 in 2.7   De Fraysseix- Pach-Pollack, Schnyder, Kant Berlič Primož  23.3. 
4. Separatorji v ravninskih grafih (Linearni algoritem za iskanje majhnega separatorja (izrek 9.5), 
uporaba pri iskanju min pokritja točk v ravninskih grafih (O(n log n) aproksimacijski algoritem, razd. 9.6))
NC, pogl. 9     -  
5. Iskanje Hamiltonovega cikla v 4-povezanem ravninskem grafu NC        
6. Primarno-dualni algoritem za risanje grafov          
7. Predstavitev ravninskega grafa kot grafa dotikanj podobnih trikotnikov v ravnini FMR  -   Boštjan Ramšak 4.5. 
8. Večkratni pretoki v ravninskem grafu Sch2, poglavje 9     Plankl Matevž 30.3. 
9. T-spoji in problem poštarja CCPS, poglavje 5.4     Papler Tanja 13.4. 
 

Aproksimacijski algoritmi

1. Aproksimacijski algoritem za problem maksimalnega prereza grafa GW     !Vuksanovič Miloš 6.4. 
2. Aproksimacijski algoritem za Minimalno Steinerjevo k-drevo Epp  -   !  
3. Problem Steinerjevega drevesa KV, poglavje 20.1     Maja Ulčnik 6.4. 
3. Aproksimacijski algoritem za vsoto podmnožice Prz  -      
4. Aproksimacijska shema za večkratne pretoke KV, razdelki 19.1. - 19.2.     !  
 

Vzporedni algoritmi

1. Vzporedni algoritmi in NC, osnovni vzporedni algoritmi na grafih (povezanost, tranzitivno zaprtje, najkrajše poti) [Koz, poglavja 28 in 30-34] in [Lei, str. 338-341 in 125-132]   Simulacija vzporednosti !Andrej Lindič 11.5. 
2. Najcenejše vpeto drevo; prirejanja v grafih [Lei, str. 136-138 in 324-338] in [Lei, str. 341-353]   Simulacija vzporednosti    
3. Hitra Fourierova transformacija Lei, str. 439-446 in 711-717  - Simulacija vzporednosti    
4. Urejanje Lei, str. 621-657   Simulacija vzporednosti Nataša Tabakovič 18.5. 
5. Konstrukcija ekspanderjev in koncentratorjev Mor        
 

Kombinatorična geometrija

1. Delitev točk v ravnini v uravnotežene skupine BKS        
 

Ostalo

1. Generatorji naključnih števil. Primerjava različnih generatorjev in statistični testi Knu  - Vsi testi za razne generatorje Primož Kocbek 25.5. 
2. Dinamično programiranje GL, poglavje 5  -   Stanek Maruša  20.4. 
3. Popolna prirejanja v heksagonalnih sistemih HZ  -      
4. Razcep grafov na faktorje glede na kartezični produkt grafov   -      
5. Voronojevi diagrami. 
(a) Deli in vladaj 
(b) Sprotno (on-line) dodajanje točke (in brisanje)
PS      
6. Hevristični algoritmi za problem trgovskega potnika CCPS, razdelek 7.2 Lin-Kernighan      
 

Uporabni projekti

1. Hiter (de)kompresijski algoritem opis projekta (MS Word datoteka) Hermes Softlab Potrebno bo izdelati hitro 16-bitno kompresijo v C Koncilja Andrej 25.5.
2. Optimalni kontrolni obhodi po omrežju opis projekta (PS datoteka) IMFM   Magajna Adrijan; Urlep Matjaž 13.4. 
3. Rekonstrukcija omrežja iz netočnih kartografskih podatkov opis projekta (PS datoteka) IMFM      
4.  Algoritmi na usmerjenih grafih opis projekta (PDF datoteka) Društvo Abak   Luka Goljevšček 25.5.
5.  Iskanje ciklov v grafu iz podatkovne zbirke opis projekta (DOC datoteka) Hermes Softlab      
5.  Obrazec za opis projekta - uporabite za podroben opis projekta, ki ga boste izdelali. obrazec (PS datoteka)
obrazec (LaTeX datoteka)
       

 

Bibliografija