Meteorologija 2015/2016

Predavanja in seminar:
petek, 8-10 (F4)

Govorilne ure:
petek, 10-16 (pisarna 115)

Asistentka:
asis. Katarina Kosovelj

Ocenjevanje:

Pisni izpit: Pozitivno ocenjena dva kolokvija, ali pisni izpit.

Ustni izpit: Po dogovoru po opravljenemu pisnemu izpitu.

Primer vprašanj za ustni izpit: (pdf)


Namen predmeta je pridobiti osnovno znanje o atmosferskih procesih na podlagi fizikalnega pristopa, spoznati osnovne količine, ki opisujejo procese v ozračju, njihove meritve, osnove termodinamike ozračja in osnove cirkulacije (vetrove). Seznanili se bomo z različnimi področji meteorologije, z značilnimi pojavi v ozračju, njihovo časovno in prostorsko variabilnosti, z osnovami napovedovanja vremena in modeliranja klime

Literatura:
  1. J. Rakovec in T. Vrhovec: Osnove meteorologije.
  2. J. Marshall in R. A. Plumb: Atmosphere, Ocean and Climate Dynamics: an introductory text. International Geophysics Series.
  3. J. M. Wallace in P. V. Hobbs: Atmospheric Science, Second Edition: An Introductory Survey. International Geophysics Series.
Koristne povezave:

  1. Spletni izobraževalni program za meteorologijo - COMET: Cooperative Program for Operational Meteorology, Education and Training
  2. Izobraževalni tečaji Svetovne meteorološke organizacije: WMO e-learning website
  3. Meteorološki slovar (izdaja Ameriškega meteorološkega društva): AMS Glossary of Meteorology
  4. Agencija za okolje Republike Slovenije: ARSO


Vsebina predavanj:

Datum

Vsebina

Studijski materiali


2.10.2015


Predstavitev predmeta.
Osnovne spremenljivke in njihove meritve.
Sestava ozračja


Predstavitev predmeta
Definiciji gradienta in advekcije.

Karte za vajo risanja izolinij , Resitve


9.10.2015

Stratifikacija ozračja.
Hidrostatično ravnovesje. Vertikalni temperaturni gradient. Posebni primeri.


Znacilne plasti ozracja


16.10.2015

Redukcija tlaka na nivo morja. Geopotencialna višina. Višinske karte in standardne ploskve.
Termodinamika suhe atmosfere. Potencialna temperatura in izentropski procesi.
Stabilnost delcev zraka v adiabatnem ozračju. Težnostne oscilacije.


Prizemne in višinske karte.
Stabilnost v adiabatnem ozračju.


23.10.2015

Termodinamika vlažne atmosfere: Osnovne spremenljivke za opis vlažnega zraka. Enačba C-C. Plinska enačba za vlažen zrak. Rosišče.
Merjenje vlažnosti zraka s psihrometrom.30.10.2015

Stabilnost in dviganje vlažnega zraka.
Vertikalni temperaturni gradient v nasičenem zraku.
Termodinamični diagrami. Parametri LCL,CCL, LFC, EL. Energiji CAPE in CIN.


Stabilnost vlaznega zraka in t-d diagrami


13.11.2015


Globalni hidrološki cikel.
Elektromagnetni spekter sevanja. Spremembe sevanja na poti skozi ozračje.


Bilanca energije


20.11.2015


Energijska bilanca klimatskega sistema.
Toplogredni učinek. Enostavni modeli toplogrednega učinka.
Osnovne oblike energije.27.11.2015


Ohranitev gibalne količine. Sile na delec zraka.
Sila gradienta tlaka. Navidezne sile. 3D gibalna enačba na vrteči se Zemlji.04.12.2015


Poenostavnitev 3D gibalne enačbe
Ravnovesna horizontalna gibanja na velikih skalah: geostrofski veter.11.12.2015


Gibalne enačbe v naravnem koordinatnem sistemu.
Inercijsko, ciklostrofsko in geostrofsko ravnovesje.18.12.2015


Gradientno ravnovesje.
Primeri gradientnega toka. Vpliv trenja na geostrofsko in gradientno ravnovesje.8.1.2016


Osnove numeričnega napovedovanja vremena. Konstrukcija prognostičnih modelov atmosfere.


NWP


15.1.2016


Opazovanja atmosfere.
Priprava zacčtnih pogojev za prognostični model. Asimilacijski cikel. Model ALADIN.22.1.2016


Inicializacija, napake in napovedljivost numeričnih modelov vremena.
Planetarna mejna plast in njena predstavitev v gibalnih enačbah5.2.2016, 13-15


Priprava na ustni izpit


(pdf)