Pravila o uporabi računalniške opreme za študente FMF

Povzetek pravil

 • Delo z računalniško opremo je možno le za študijsko delo na FMF.
 • V učilnicah na Jadranski 19 (R4 - 2. nadstropje) in Jadnranski 21 (3.08, 3.09 - obe 3. nadstropje) je možno delo od ponedeljka do petka od 7:30 do 19:30.
 • Izpisovanje je dovoljeno le za stvari v zvezi s študijskim delom, v okviru dovoljene kvote strani.
 • Kakršnokoli delo pod tujim uporabniškim imenom ali posojanje uporabniškega imena bo med drugim kaznovano z daljšim začasnim ali stalnim odvzemom dovolilnice.

Splošna pravila

 1. Računalniško opremo v računalniških učilnicah lahko uporabljajo le študenti Fakultete za matematiko in fiziko oziroma drugi študenti, ki imajo veljavno uporabniško ime na UL FMF (UL identiteto).
 2. Oprema se lahko uporablja le za delo v povezavi s študijem na UL FMF.

Vstop v računalniško učilnico

 1. Je dovoljen le študentom, ki imajo veljavno uporabniško ime na UL FMF (UL identiteto) in sicer ob urah, ki so določene za posamezno učilnico. Če je učilnica zaklenjena, lahko z veljavnim dokumentom s sliko pri receptorju dobite ključ.
 2. Študent v času posedovanja ključa odgovarja za red in opremo v učilnici.
 3. Ključ v zameno za dokument s sliko dobijo študenti pri receptorjih (za vsako stavbo posebej). Če študent s ključem zadnji zapušča učilnico, mora zakleniti vrata in vrniti ključ nazaj. Če zapušča učilnico, pa je notri še kdo, ključ v zameno za dokument s sliko preda komu od navzočih. Dokument nato odnese v recepcijo, kjer ga zamenja za svojega. Če se ne more dogovoriti glede prevzema ključa, zahteva, da vsi zapustijo učilnico in jo zaklene. Če to ni mogoče, javi receptorju, kaj se je zgodilo!
 4. V primeru, da študent, ki je prevzel ključ, zapusti računalniško učilnico in receptorju ne vrne ključa, mora na svoje stroške poskrbeti za zamenjavo ključavnice na vratih učilnice in za ustrezno število ključev, kar uredi z vodjem RC FMF. Dokler tega ne uredi, nima možnosti uporabljati računalniške opreme na FMF.
 5. Študenti brez veljavnega uporabniškega imena na UL FMF nimajo vstopa v računalniško učilnico.
 6. Urnik: J19/R4, J21/3.08 in J21/3.09 so ob delovnih dnevih na razpolago študentom med 7:30-19:30. Študent, ki dvigne ključ, odda dokument s sliko pri receptorju. Ob sobotah, nedeljah in praznikih so računalniške učilnice zaprte.
 7. V času zimskih in letnih počitnic veljajo ob delovnih dnevih pravila, kot veljajo med študijskim letom.
 8. Zaklepanje računalnikov, daljše od 15 minut, ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno zaklepanje, če bi v času, ko je računalnik zaklenjen, bile v učilnici vodene vaje. Daljše zaklepanje je možno le ob vnaprejšnjem dogovoru z RC FMF. Čas in predvideno trajanje zaklepanja je potrebno označiti z listom na tipkovnici.
 9. V računalnicah ni dovoljeno:
  a. poseganje v strojno opremo (prestavljanje kablov, odpiranje računalnikov, spreminjanje nastavitev monitorjev, odpiranje tiskalnika, ...) ali prestavljanje le-te.
  b. prinašanje hrane in pijače v računalniško učilnico.

Elektronska pošta

 1. Vsak študent, ki je vpisan na FMF ima uradni poštni naslov, praviloma oblike ab1234@student.uni-lj.si
 2. Poštni naslov obdrži tudi po zaključku študija, med pavziranjem, ...

Shranjevanje datotek in uporabniško ime

 1. Vsak uporabnik ob prvem vpisu dobi uporabniško ime in geslo (UL identiteto).
 2. Uporabnik z izjemo na dodeljeni prostor ne sme shranjevati nobenih datotek na trde diske (mrežne in lokalne), razen, če prej dobi ustrezno dovoljenje RC FMF.
 3. Na računalnike ni dovoljeno nameščati kakršnihkoli programov. Za nameščanje programov za potrebe seminarskih nalog in podobno mora vnaprej dobiti dovoljenje RC FMF.
 4. Študenti na diskih ne smejo hraniti datotek, za katere nimajo ustreznih avtorskih pravic (datoteke MP3 in podobno). Tovrstne datoteke tudi ne smejo prenašati po omrežju FMF. V primeru prve kršitve za 14 dni izgubijo dovolilnico, ob ponavljajoči se kršitvi pa za vsaj mesec dni. Seveda so sami odgovorni tudi za kršitev avtorskega prava.

Izpisovanje

 1. Izpisovanje na tiskalnike je možno le za delo neposredno povezano s študijem na FMF.
 2. Študenti naj bi praviloma vse izpise opravili med 9.00 in 15.00, ker je takrat možen poseg RC FMF (dodajanje papirja, ukrepanje v primeru izpada tiskalnika, ...)
 3. Vsakakršno poseganje v tiskalnike (nameščanje papirja, odstranjevanje zataknjenega papirja, …) je strogo prepovedano. Če v tiskalniku zmanjka papirja ali se le ta zatakne, je potrebno obvestiti RC.
 4. Uporaba lastnih izpisnih medijev (papir, folije, …) je strogo prepovedana.
 5. Študent ima za izpisovanje na voljo 250 točk na študijsko leto. Neporabljene točke ob koncu šolskega leta zapadejo.
 6. Če študent iz študijskih razlogov potrebuje večje število izpisanih strani v semestru, se obrne na vodjo RC. Ta mu v primeru utemeljene prošnje lahko odobri povečanje števila točk.
 7. Študent lahko v Matematični knjižnici dokupi dodatne točke. S potrdilom o dokupljenih točkah se oglasi v RC, kjer mu ustrezno povečajo kvoto.
 8. Izpisovanje črnobele strani je vredno 1 točko, izpisovanje barvni tiskalnik pa 8 točk.
 9. Cena točke je določena skladno s sklepom kolegija dekana.

Internet

 1. V času med 8.00 in 16.00 je dovoljeno prenašanje datotek z Interneta le, če so te v neposredni povezavi z opravljanjem obveznosti pri študiju na FMF. V nobenem primeru ni dovoljeno prenašanje datotek mp3, piratskih verzij programov, filmov, melodij za mobilne telefone, ipd. V primeru prve kršitve prenosa datotek, za katere študent nima avtorskih pravic, za 14 dni izgubi dovolilnico, ob ponavljajoči se kršitvi pa za vsaj mesec dni. Seveda je študent sam odgovoren tudi za kršitev avtorskega prava.

Ukrepi pri neupoštevanju pravil

 1. V primeru neupoštevanja zgoraj navedenih pravil in drugih navodil RC FMF, osebje RC FMF lahko izreče naslednje ukrepe:
  a. Prepoved dela (zaprtje uporabniškega imena) za teden dni.
  b. Prepoved dela (zaprtje uporabniškega imena) za 14 dni.
  c. Prepoved dela (zaprtje uporabniškega imena) za mesec dni in obveza po ponovni poravnavi prispevka.
  d. Prepoved dela (zaprtje uporabniškega imena) do konca šolskega leta.
  e. Predlog disciplinskega postopka.
  f. Predlog za povrnitev nastale škode.
 2. Ukrepe pod a in b lahko izreče osebje RC FMF, ukrepe pod c, d in e pa vodja RC FMF. Ukrep pod f pomeni, da RC vodstvu fakultete predlaga, da od študenta zahteva, da poravna škodo, ki jo je zaradi svojega ravnanja povzročil. Ta ukrep se lahko izvede skupaj z ukrepi c – e.
 3. Za vse izrečene kazni RC FMF vodi evidenco.
 4. Rok ukrepa začne teči v trenutku, ko je študent seznanjen z ukrepom.
 5. Če se študent ne strinja z izrečenim ukrepom, se lahko obrne na predstavnika ŠS FMF, ki skupaj z vodjem RC FMF premisli, če je smiselno ukrep spremeniti.
 6. Kršitve, za katere se praviloma izreka ukrep pod točko a, so:
  - Zaklepanje računalnika preko 15 minut brez dovoljenja RC FMF.
 7. Kršitve, za katere se praviloma izreka ukrep pod točko b, so:
  - Vstop v računalniške učilnice, kadar so zasedene s poukom.
  - Skrivanje datotek, ki niso povezane s študijskim delom, pod drugimi končnicami in na druge načine.
  - Uporaba računalniške opreme v osebne neštudijske namene.
  - Motenje drugih uporabnikov omrežja FMF.
  - Poseganje v tiskalnike (dodajanje papirja in podobno).
 8. Kršitve, za katere se praviloma izreka ukrep pod točko c so:
  - Ponovna ali večkratna kršitev pravil pod točkama a ali b.
  - Uporaba tujega uporabniškega imena.
  - Posojanje uporabniškega imena drugemu študentu FMF.
  - Poseganje v računalniško opremo.
  - Uporaba računalniške opreme v neštudijske namene z namenom pridobitve materialne koristi.
  - Hujše motenje drugih uporabnikov omrežja FMF.
 9. Kršitve, za katere se praviloma izreka ukrep pod točko d, so:
  - Ponovna ali večkratna kršitev pravil, ki predvidevajo ukrep pod točko c.
  - Kraja tujega uporabniškega imena.
  - Posojanje uporabniškega imena osebi, ki ni študent FMF.
  - Aktivnosti, zaradi katerih RC FMF dobi pritožbo s strani drugih (pošiljanje nedovoljene pošte, poskusi nepooblaščenega prijavljanja na druge računalnike, …)
 10. Vodja RC FMF lahko izreče navedene kazni tudi za kršitve, ki zgoraj niso posamično navedene, a o tem obvesti predstavnike ŠS.

Sodelovanje ŠS FMF in RC FMF

 1. Študenti preko svojih predstavnikov v ŠS FMF skupaj z RC FMF in vodstvom fakultete sodelujejo pri določitvi pravil glede uporabe računalniške opreme.
 2. ŠS FMF določi predstavnika, ki ureja morebitne nesporazume glede izrečenih ukrepov v primeru neupoštevanja pravil. Ta predstavnik ima vpogled v edvidenco izrečenih ukrepov.
 3. Študenti preko ŠS FMF dajejo pobude glede obnove računalniških učilnic, nabave nove strojne in programske opreme, skupnega izgleda namizja in podobno. Vsaj enkrat letno ŠS FMF pisno predloži RC FMF predloge glede stanja računalniške opreme za študente.
 4. ŠS FMF določi predstavnika za stike z RC FMF.
 5. ŠS FMF določi predstavnike, ki bodo v sodelovanju z RC FMF urejali in nadzirali uporabo spletni strani študentov. RC FMF bo v okviru možnosti poskušal zagotoviti čim zanesljivejše delovanje študentskih spletnih strani.
 6. Študentje bodo sami poskušali pozitivno vplivati na svoje kolege glede upoštevanja pravil uporabe računalniške opreme za študente.
 7. Študentskemu svetu se v okviru zmožnosti poskusi zagotoviti računalniško opremo (računalnike in tiskalnik) za prostore ŠS. Glede uporabe te opreme velja poseben dogovor, ki se sklene s ŠS za tekoče leto.