Elektronski praktikum

2022/2023
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Fizika
Smer:
Izobraževalna smer
Letnik:
2 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski, angleški
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
3
Laboratorij
0
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik.
Opravljen predmet Elektronika 1 ali dokazilo o poslušanju predavanj tega ali sorodnega predmeta, kjer se študenti spoznajo z delovanjem osnovnih elektronskih vezij.

Vsebina

Orodja in pripomočki:
osnovni elektronski inštrumenti (osciloskop, funkcijski generator, napajalnik),
analogna in digitalna elektronska vezja.
Praktično delo v laboratoriju z vezji:
tranzistor, model operacijskega ojačevalnika,
ojačevalna stopnja z operacijskim ojačevalnikom in njena frekvenčna karakteristika,
integrator, vzorči in pomni, pomnilnik amplitude, instrumentacijski ojačevalnik,
analogna krmilna enota, relaksacijski oscilator, merilnik pogostosti,
stikalni napajalnik,
logična vrata, števnik, univibrator,
sinhroni avtomat,
merilnik kapacitivnosti, analogni množilnik, fazna detekcija signala, pretvornik napetosti v frekvenco, amplitudni modulator, merilni mostič,
regulacija temperature.

Temeljni literatura in viri

D. Ponikvar in J. Pahor, Elektronski praktikum za fizike. DMFA - založništvo.
J. Pahor, Elektronika za fizike. DMFA - založništvo.
D. Ponikvar: Za boljšo rabo osciloskopa, Digitalni osciloskop, internet, avtorjeva stran.

Cilji in kompetence

Cilji:
spoznavanje delovanja osnovnih elektronskih vezij in rabe elektronskih instrumentov ter vrednotenje signalov v električnih vezjih.
Kompetence:
eksperimentalne sposobnosti,
raba elektronskih testnih inštrumentov,
lastnosti in testiranje osnovnih elektronskih vezij.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje
Poznavanje lastnosti osnovnih elektronskih inštrumentov (osciloskop, funkcijski generator, sonda, napajalnik...) ter njihovega delovanja. Razumevanje uporabe elektronskih inštrumentov in postopkov opazovanja signalov ter delovanja osnovnih elektronskih vezij.
Uporaba
Pridobljeno znanje omogoča praktično razumevanje delovanja elektronskih vezij ter merjenja električnih signalov in rabo inštrumentov pri fizikalnih merjenjih in poznavanje analize električnih signalov.
Refleksija
Praktična elektronika na zgledih v laboratoriju, praktikum rabe elektronskih inštrumentov, ki je potreben vsem tistim, ki se bodo ukvarjali z merjenji.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet
Poznavanje tehnike opazovanja električnih signalov je koristno vsem, ki se spopadajo s praktičnim delom, kjer so njihov rezultati odvisni od spretnosti pri merjenju.

Metode poučevanja in učenja

Laboratorijske vaje, konzultacije.

Načini ocenjevanja

Ustni zagovor vaj
Demonstracija rabe elektronskih inštrumentov.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca
 • PONIKVAR, Dušan. A simple subnanosecond light pulser. IEEE trans. nucl. sci., 2012, vol. 59, no. 6,
  str. 3218-3220. [COBISS-SI-ID 2552420],

 • ZAMPIERI, L., ČADEŽ, Andrej, PONIKVAR, Dušan. The Crab pulsar seen with AquEYE at
  Asiago Cima Ekar observatory. Advances in Space Research. [Online ed.], 2011, let. 47, št. 2,
  str. 365-369. [COBISS-SI-ID 362881],

 • PONIKVAR, Dušan. Tools and setups for experiments with AC and rotating magnetic fields.
  Eur. j. phys., 2010, vol. 31, no. 5, str. 1255-1266, doi: 10.1088/0143-0807/31/5/025.
  [COBISS-SI-ID 2271076],

 • PONIKVAR, Dušan, PLANINŠIČ, Gorazd. Conservation of mechanical and electric energy :
  simple experimental verification. Eur. j. phys., 2009, vol. 30, no. 1, str. 47-56, doi:
  10.1088/1043-0807/30/1/005. [COBISS-SI-ID 2153316],

 • PONIKVAR, Dušan. Teaching and field work for IAEA : nuclear electronics and
  instrumentation 1989-2007. V: IAEA Meeting on the Role and Utilization of the Regional
  Resource Centres : 2nd-6th of June 2008, Vienna, Austria. Vienna: IAEA, 2008, 14 str.
  [COBISS-SI-ID 2128740],