Fizikalni praktikum II

2022/2023
Program:
Univerzitetni študijski program 1. stopnje Fizika
Smer:
Izobraževalna smer
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
4
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
4
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik in uspešno opravljeni zagovori vseh vaj Praktikuma 1.

Vsebina

Wheatstonov most, Vsiljeno nihanje nihajnega kroga, Sila na vodnik v magnetnem polju, Tuljava v magnetnem polju, Sila med ploščama kondenzatorja, Prehodni pojavi v električnih krogih, Modeli optičnih naprav, Meritev spektra z uklonsko mrežico, Fotoefekt, Absorpcija žarkov gama.

Temeljni literatura in viri

J. Stepišnik, Fizikalni Praktikum I. DMFA.
A. Mohorič, Uvod v meritve. DMFA.
J. Strnad, Fizika I. DZS.

Cilji in kompetence

Uvajanje študentov v laboratorijsko delo in metodiko fizikalnih poskusov, samostojno preverjanje fizikalnih zakonitosti, ter spoznavanje merilnih naprav in eksperimentalne opreme.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Z eksperimentalnim delom v parih študenti poglobijo pridobljeno znanje fizike in pridobijo izkušnje za eksperimentalno delo. Študentje se naučijo opazovanja in meritev pojavov, vodenja laboratorijskega dnevnika, kritične analize meritev, njihovo organizacijo in predstavitev.
Uporaba: Uporaba eksperimentalne opreme in modernih načinov obdelave podatkov.
Refleksija: Kritično vrednotenje eksperimentalnih rezultatov z teoretičnimi modeli. Preverjanje fizikalnih zakonov z lastnimi izkušnjami.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet: Uporaba merilnih instrumentov. Uporaba metod analize in obdelave podatkov. Praktikumi dajejo osnovno eksperimentalno izobrazbo.

Metode poučevanja in učenja

Timska izvedba vaj in samostojna obdelava rezultatov poskusov, konzultacije.

Načini ocenjevanja

Izvedba vaj in obdelava rezultatov.
Zagovor vaj
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

MOHORIČ, Aleš, PODOBNIK, Tomaž. Navodila za Fizikalni praktikum pri
predmetu Uvod v fiziko. Ljubljana: Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek
22
za fiziko, 2010-. 33 str. [COBISS-SI-ID 2216548]
MOHORIČ, Aleš. Naloge iz fizike I za fizikalno merilno tehniko, (Zbirka izbranih
poglavij iz fizike, 45). 1. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2007. 115 str.
ISBN 978-961-212-195-2. [COBISS-SI-ID 233431808]
MOHORIČ, Aleš, VERGELDT, Frank, GERKEMA, Edo, VAN DALEN, Gerard, VAN
DEN DOEL, L. R., VAN VLIET, Lucas J, VAN AS, Henk, VAN DUYNHOVEN, John.
The effect of rice kernel microstructure on cooking behaviour : a combined
[mi]-CT and MRI study. Food chem.. [Print ed.], 2009, vol. 115, str. 1491-1499,
doi: 10.1016/j.foodchem.2009.01.089. [COBISS-SI-ID 2157412]
MOHORIČ, Aleš, STEPIŠNIK, Janez. NMR in the Earth's magnetic field. Prog.
Nucl. Magn. Reson. Spectrosc.. [Print ed.], 2009, vol. 54, str. 166-182, doi:
10.1016/j.pnmrs.2008.07.002. [COBISS-SI-ID 2157156]
MOHORIČ, Aleš. A modified PGSE for measuring diffusion in the presence of
static magnetic field gradients. J. magn. reson. (San Diego, Calif., 1997 : Print),
2005, 174, str. 223-228. [COBISS-SI-ID 1821540]
23