Industrijski materiali

2018/2019
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:

Danilo Suvorov

Izvajalec (kontaktna oseba):

Matjaž Spreitzer

Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina
 1. Uvod: Materiali v tehniki. Osnovne skupine materialov. Značilne lastnosti materialov. Kriterij za izbiro materialov. Perspektiva razvoja materialov.

 2. Medatomske vezi in struktura snovi. Vpliv tipov vezi, jakost vezi in kristalne zgradbe na lastnost materialov. Značilnost kristalnih struktur. Nomenklatura. Molekularne strukture.

 3. Fazna ravnotežja,. Fazno pravilo. Binarni in ternarni fazni diagrami. Diagram Fe-C. Stabilne in metastabile strukture.

 4. Kovine. Vpliv sestave in tehnologije na lastnosti. Zlitine. Mehanizmi in tehnika utrjevanja kovin. Vpliv defektov na lastnosti. Kaljenje in popuščanje jekla.

 5. Polimeri in kopolimeri. Stopnja polimerizacije, molska masa, taktičnost, razvejanost, zamreženost, kristaliničnost, amorfnost. Temperatura steklastega prehoda. Utrjevanje polimerov. Lezenje.Veziva, lepila, premazi, kompoziti, mešanice, zitine.

 6. Keramika. Značilne lastnosti. Struktura silikatne keramike. Klasična in sodobna tehnična keramika. Krhki lom in utrjevanje keramike. Funkcijska in inženirska keramika.

 7. Steklo. Vpliv sestave in lastnosti. Steklotvorci in modifikatiorji stekla. Viskoznost in deformacija stekla. Glazure in emajli.

 8. Kompoziti. Principi ojačanja materialov. Polimeri/steklena vlakna.

 9. Cement in beton. Cementni minerali. Vpliv procesov med strjevanjem in lastnosti betona. Modificirani in ojačani cementi.

 10. Propad materialov. Osnove korozije. Visokotemperaturni propad. Osnove zaščite materialov.

 11. Nanomateriali

Temeljni literatura in viri

W. Wosnizok, Werkstoffe (Kurz u übersichtlich), VEB DVG, Leipzig, 1984.
W.F. Smith, Principles of Materials Science & Engineering, 2nd Ed., McGraw Hill, New York, 1990.
P. Glavić, Gradiva, Tehniška fakulteta Maribor, 1990.

Cilji in kompetence

Poznavanje in razumevanje osnovnih lastnosti materialov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Izbira materialov pri konstruiranju, poznavanje lastnosti izdelkov iz različnih materialov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, demonstracijski poskusi.

Reference nosilca

[1] A. Vorobiev, M. Spreitzer, A. Veber, D. Suvorov, S. Gevorgian, Intrinsically tunable bulk acoustic wave resonators based on sol-gel grown PMN-PT films. Journal of applied physics 116 (2014) 064101-1-064101-8.
[2] D. Klement, M. Spreitzer, D. Suvorov, Suppressed temperature dependence of the resonant frequencyof a AgNbsubTasubO[sub]3 composite vs. single-phase ceramics. Journal of the European ceramic society 34 (2014) 1537-1545.
[3] Lei Li, M. Spreitzer, D. Suvorov, Unique dielectric tunability of Ag(NbsubTa[sub]x)O[sub]3 (x=0-0.5) ceramics with ferrielectric polar order, Applied physics letters 104 (2014) 182902-1-182902-5.