Projektno delo 1 VS

2018/2019
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Reševanje praktične naloge odprtega tipa. Delo na projektu zahteva znanje osnovne fizike, vključuje samostojno načrtovanje, izvedbo in analizo poskusov ter izdelavo končnega poročila v obliki spletne strani. Celotno delo poteka v skupinah po 5 študentov.

Temeljni literatura in viri

Revije/journals
Physics Education (http://www.iop.org/EJ/S/0/30619/journal/0031-9120).
European Journal of Physics (http://www.iop.org/EJ/search/0143-0807/1).
American Journal of Physics (http://scitation.aip.org/ajp/).
The Physics Teacher (http://scitation.aip.org/tpt/).
Dodatna priporočena literatura (osnovni napotki za izvajanje računalniških meritev)
PLANINŠIČ, Gorazd. Didaktika fizike : aktivno učenje ob poskusih. 1, Mehanika in termodinamika, (Matematika - fizika, 47). 1. ponatis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011. 216 str.
MOHORIČ, Aleš, Uvod v meritve, gradivo je prosto dostopno na: www.fmf.uni-lj.si/~mohoric/skripta/praktikum/o_meritvah.pdf

Cilji in kompetence

Cilji:
Timsko reševanje projektne raziskovalne naloge; izdelava poročila in predstavitve rezultatov v obliki spletne strani.

Kompetence:
Sposobnost načrtovanja in izdelave eksperimentalne postavitve z namenom rešiti praktični problem.
Sposobnost uporabe osnovnih merilnih naprav in računalnika za zajemanje, analizo in prikaz izmerkov.
Sposobnost racionalnega upravljanja s časom in materialnimi sredstvi.
Sposobnost predstavitve in komuniciranja rezultatov skupinskega dela.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Znanje o delovanju in rokovanju z osnovno eksperimentalno opremo, merskimi napravami in orodji.
Uporaba: Uporaba že osvojenega teoretičnega znanja fizike v realnih, praktičnih situacijah.
Refleksija: Kritično ovrednotenje rezultatov dela skupine in vlog posameznikov znotraj skupine.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet: Sposobnost za timsko delo, za komuniciranje s sodelavci ter sposobnost iskanja podatkov potrebnih pri reševanju praktične naloge.

Metode poučevanja in učenja

Projektno delo, učenje z odkrivanjem, raziskovalno delo.

Načini ocenjevanja

Pogoji za uspešno opravljen predmet: polna prisotnost pri skupinskem delu, pravočasna oddaja poročila, navedba študenta/ke v poročilu skupine.
Ocene: opravil / ni opravil.

Reference nosilca
 1. PLANINŠIČ, Gorazd. IYPT problems as an efficient source of ideas for first-year
  project laboratory tasks. Eur. j. phys., 2010, vol. 30, no. 6, str. S133-S140,
 2. PONIKVAR, Dušan, PLANINŠIČ, Gorazd. Conservation of mechanical and electric
  energy : simple experimental verification. Eur. j. phys., 2009, vol. 30, no. 1, str.
  47-56,
 3. MOHORIČ, Aleš, Uvod v meritve, gradivo je prosto dostopno na: www.fmf.unilj.
  si/~mohoric/skripta/praktikum/o_meritvah.pdf