Zaključna naloga

2018/2019
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
0.67
Laboratorij
0
Vsebina

Naloga je napisana v obliki članka in obsega naslednje glavne dele: Uvod – opis laboratorija in delovne problematike, opis individualnega dela in aparatur, povzetek merskih rezultatov in diskusija, zaključek. Obseg naloge je do 30 strani s prilogami.

Cilji in kompetence

Cilji: Študent napiše poročilo o praktičnem delu v delovni organizaciji in ga ob zaključku študija javno predstavi.

Kompetence:
Razumevanje zahtevnih merskih procesov
Ocena merskih napak in zanesljivosti meritev
Razvijanje sposobnosti izražanja v pisni obliki
Razvijanje veščin javne predstavitve

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Spoznanja o zahtevnosti meritev, pridobitev občutkov za merske napake.

Metode poučevanja in učenja

Interaktivno delo z mentorjem v delovni organizaciji in mentorjem na fakulteti.

Načini ocenjevanja

Posebej se ocenjujeta pisni izdelek in ustna predstavitev z odgovori na vprašanja.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

[1] Ž. Šmit, G. Lapicki, Energy loss in the ECPSSR theory and its calculation with exact integration limits. Journal of physics. B, Atomic, molecular and optical physics 47 (2014) 055203-1- 055203-7.
[2] Ž. Šmit, H. Fajfar, M. Jeršek, T. Knifix, J. Lux, Analysis of garnets from the archaeological sites in Slovenia. Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms 328 (2014) 89-94.
[3] Ž. Šmit, T, Milavec, H. Fajfar, Th. Rehren, W. Lankton, B. Gratuze, Analysis of glass from the post-Roman settlement Tonovcov grad (Slovenia) by PIXE-PIGE and LA-ICP-MS. Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms, 311 (2013) 53-59.