Praktikum merilne tehnike III

2019/2020
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
4
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0
Seminar
0
Vaje
4
Laboratorij
0
Vsebina

Eksperimentalne vaje:
Torzijsko nihalo z visečo žico, Upogib nosilca, Zemeljsko magnetno polje, Toplotna prevodnost, Feroelektričnost, Michelsonov interferometer, Merjenje lastnosti transmisijske linije, Optični spektroskop, Radiometer, Piezoelektričnost, Karakteristika Si fotodiode, Uporovni termometer, Akustični resonator, Feromagnetizem.

Temeljni literatura in viri

Navodila za vaje v Praktikumu merilne tehnike III. Navodila so dostopna na spletu.

Instructions for Laboratory practice III, available on the web site.

Cilji in kompetence

Cilji: Izvajanje poskusov iz klasične in moderne fizike z merilno opremo, ki vsebuje elemente sodobnih merskih metod v raziskovalnih laboratorijih in industriji. Študentje imajo možnost izbire pri delu programa.

Kompetence:

  • Sposobnost ravnanja z zahtevno merilno opremo
    Sposobnost reševanja fizikalnih problemov;
    Sposobnost iskanja po strokovni literaturi in internetu;
    Utrjevanje poznavanja osnovnih fizikalnih zakonov.
Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študentje se naučijo opazovanja in meritev pojavov, vodenje laboratorijskega dnevnika, kritične analize meritev, njihovo organizacijo in predstavitev.

Metode poučevanja in učenja

Individualne eksperimentalne vaje po permutacijski shemi, konzultacije

Načini ocenjevanja

Ocenjuje se priprava in izvedba vaj
razumevanje problematike
Obdelava rezultatov ter ustni zagovor pisnega poročila

Reference nosilca

[1] LIKAR, Andrej, CVETKO, Dean, PLANINŠIČ, Gorazd. Zgledi iz fizikalnih merjenj, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 43). 2. izd. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2011. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-212-242-3.
[2] BATRA, Arunabh, KLADNIK, Gregor, VÁZQUEZ, Héctor, MEISNER, Jeffrey S., FLOREANO, Luca, NUCKOLLS, Colin, CVETKO, Dean, MORGANTE, Alberto, VENKATARAMAN, Latha. Quantifying through-space charge transfer dynamics in TT-coupled molecular systems. Nature communications, ISSN 2041-1723, 2012, vol. 3, str. 1086-1-1086-7, doi: 10.1038/ncomms2083.
[3] BATRA, Arunabh, KLADNIK, Gregor, GORJIZADEH, Narjes, MEISNER, Jeffrey S., STEIGERWALD, Michael, NUCKOLLS, Colin, QUEK, S. Y., CVETKO, Dean, MORGANTE, Alberto, VENKATARAMAN, Latha. Trimethyltin-mediated covalent gold-carbon bond formation. Journal of the American Chemical Society, ISSN 0002-7863, 2014, vol. 136, iss. 36, str. 12556-12559, ilustr. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja5061406, doi: 10.1021/ja5061406.