Splošni izbirni predmet 1

2019/2020
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
3
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
1
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
0