Izbirni strokovni predmet 3

2019/2020
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
4
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0