Izbirni strokovni predmet 4

2019/2020
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika
Letnik:
3 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
4
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0