Kemija

2020/2021
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:

Alojz Demšar

Izvajalec (kontaktna oseba):

Romana Cerc Korošec

Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
3
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0
Vsebina

Vsebina predavanj: Sestava in zgradba snovi, kemijska in fizikalna homogenost, ločevanje faz in komponent.
Osnovni kemijski zakoni, atomska zgradba snovi.
Toplota pri kemijskih reakcijah.
Vplivi na hitrost kemijskih reakcij.
Zgradba atoma, osnovne značilnosti Bohrovega in valovnomehanskega modela atoma, orbitale, elektronska konfiguracija in periodni sistem elementov.
Vrste kemijskih vezi, osnove teorije valenčne vezi, Lewisove molekulske strukture, osnove teorije molekulskih orbital, molekulske vezi.
Agregatna stanja snovi, zgradba trdnin.
Osnove kemije mejnih površin – adsorpcija (kvalitativno).
Tekočine, raztopine, koligativne lastnosti, raztopine elektrolitov, disociacija.
Ravnotežni kemijski procesi, ravnotežja v raztopinah, ionske reakcije, pufri.
Oksidacija in redukcija - redoks reakcije, elektrokemijska napetostna vrsta, elektroliza.
Pregled lastnosti, uporabe pretvorb in okoljskih vidikov pomembnejših elementov in spojin.
Osnovni tipi organskih reakcij.
Vsebina vaj: Osnove varnega dela v laboratoriju; formule kemijskih spojin; molska masa in reakcije s plinastimi reaktanti ali produkti; priprava in gostota raztopin; kisline, baze in soli; elektrolitska disociacija in kemijsko ravnotežje; reakcije oksidacije in redukcije.

Temeljni literatura in viri

F. Lazarini, J. Brenčič, Splošna in anorganska kemija, DZS, Ljubljana, 1992. (557 stani, 30%)

Cilji in kompetence

Cilji: Nadgradnja osnov splošne kemije, poznavanje in razumevanje povezave med kemijsko zgradbo snovi in njenimi lastnostmi ter reaktivnostjo.
Kompetence: Poznavanje glavnih področij kemije, kemijskih elementov in spojin, zmožnost kvantitativne obravnave osnovnih kemijsko-fizikalnih sistemov. Varno delo v laboratoriju priprava in izvedba kemijskih eksperimentov ter sposobnost kvalitativne in kvantitativne interpretacije rezultatov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Poznavanje osnovnih povezav med atomsko in molekulsko zgradbo različnih snovi in lastnostmi ter kemijskimi pretvorbami teh snovi.
Izračun želenih veličin v osnovnih kemijsko fizikalnih sistemih.
Razumevanje kemijskih procesov v naravi in tehniki.
Interpretacija opazovanih kemijskih procesov (eksperimentov).

Metode poučevanja in učenja

Predavanja z demonstracijskimi poskusi, vaje.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

[1] PEVEC, Andrej, TEKAVEC, Martina, DEMŠAR, Alojz. Cation-anion interactions involving hydrogen bonds : syntheses and crystal structures study of hexafluorotitanate(IV) salts with pyridine and methyl substituted pyridines. Polyhedron, 2011, vol. 30, str. 549-555.
[2] PINTER, Balazs, DEMŠAR, Alojz, URANKAR, Damijana, DE PROFT, Frank, KOŠMRLJ, Janez. Conformational fluxionality in a palladium(II) complex of flexible click chelator 4-phenyl-1-(2-picolyl)-1,2,3-triazole : a dynamic NMR and DFT study. Polyhedron, 2011, vol. 30, str. 2368-2373.
[3] PETRIČEK, Saša, DEMŠAR, Alojz. Syntheses and crystal structures of manganese, nickel and zinc chloride complexes with dimethoxyethane and di(2-methoxyethyl) ether. Polyhedron, 2010, vol. 29, str. 3329-3334.