Konstrukcijski elementi

2020/2021
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:

Mitjan Kalin

Izvajalec (kontaktna oseba):

Mitjan Kalin

Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
1
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
0
Vsebina

Osnove tehničnega risanja: tehniška risba, vrste risb, risalno orodje, formati risb, zgibanje, merila, črte, tehniška pisava.
Risanje: prostorske projekcije, pogledi, šrafure, prerezi, gube, nevidni robovi, detajli.
Kotiranje: dolžine, premeri, polmeri, koti, krivulje, nagib, konus, zoženje, izvrtine, žleb, razvrstitev kot, vzporedno in zaporedno kotiranje.
Označevanje kvalitete površin: mikro- in makrogeometrijska odstopanja, definicije profilov površin, zapisi kvalitete površin.
Tolerance in ujemi: odstopki, tolerance oblike, lege, teka, ujemi, sistemi ujemov, velikost tolerančnih polj, lega tolerančnih polj, izbira ujemov, uporaba ujemov v praksi, zapis odstopkov in toleranc.
Strojni elementi (risanje, vrste, označevanje, standardi): navoji, vijaki, matice, vijačne zveze, podložke, zagozde, mozniki, utorne gredi, sorniki, razcepke, vskočniki, zatiči, kovice, zobniki, zobniške dvojice, drsni ležaji, kotalni ležaji.

Temeljni literatura in viri

V. Savnik, Tehniško risanje. Tehniška založba Slovenije
I. Prebil, FTehnična dokumentacija. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1995.
D. Zupančič, Označevanje materialov, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 1998.
D. Whitehouse, Surfaces and their measurements. Hermes Penton Science, London, 2002.
G. Nieman, H. Winter, B.R. Hohn, Machinen-elemente. Springer, 2005.

Cilji in kompetence

Cilji: Temeljni cilji učnega načrta so posredovati študentom temeljna znanja s področja oblik tehničnega komuniciranja in tehnične dokumentacije ter vrst in osnov delovanja standardnih strojnih elementov. Potrebno je opredeliti vrste in oblike tehnične dokumentacije, prostorskih projekcij in pravil izdelave tehnične dokumentacije. Za temeljne in standardne konstrukcijske elemente se poda standardne oblike predstavitve, klasifikacije in njihovega izbora. Poseben poudarek je na medsebojnem povezovanju konstrukcijskih elementov, njihovih tolerancah in še posebej topografskih lastnostih funkcionalnih površin, kot so geometrija, hrapavost ipd.

Kompetence:
Branje in razpoznavanje različnih vrst tehnične dokumentacije
Priprava lastnih načrtov in tehnične dokumentacije od skice do sestavne risbe
Poznavanje in analiziranje ter določanje toleranc ujemov konstrukcijskih elementov
Poznavanje lastnosti površin, napak pri izdelavi površin, metod merjenja in vrednotenja napak površin
Poznavanje in klasificiranje standardnih konstrukcijskih elementov

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Študent samostojno predstavi in nariše tehnični predmet z vsemi potrebnimi podatki o merah, materialih, kvaliteti, tolerancah in ostalih zahtevah.
Uporaba: Načrtovanje in branje tehničnih rešitev v standardizirani obliki.
Refleksija: Sposobnost kritičnega ovrednotenja ustreznosti in optimalnosti konkretnih tehničnih rešitev.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet: Poznavanje tehničnih standardov je ključnega pomena za sodelovanje s tehničnim osebjem pri načrtovanju in gradnji fizikalnih eksperimentov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, avditorne vaje, domače delo (risanje).

Načini ocenjevanja

Ocena za teoretično znanje.
Ocena za praktično znanje
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

[1] POGAČNIK, Aljaž, KALIN, Mitjan. How to determine the number of asperity peaks, their radii and their heights for engineering surfaces : a critical appraisal. Wear. [Print ed.], 2013, vol. 300, iss. 1/2, str. 143-154, ilustr., doi: 10.1016/j.wear.2013.01.105. [COBISS-SI-ID 12768795]
[2] KALIN, Mitjan. Designing tribological interface for efficient and green DLC lubrication : the role of coatings and lubricants. Tribol. online (Tokyo, Online), 2012, vol. 7, no. 3, str. 112-118, ilustr., doi: 10.2474/trol.7.112. [COBISS-SI-ID 12491035]
[3] MAJDIČ, Franc, PEZDIRNIK, Jože, KALIN, Mitjan. Razvojno preizkušanje vodnega zvezno delujočega drsniškega potnega ventila. Ventil (Ljubl.), 2009, letn. 15, št. 6, str. 516-524, ilustr. [COBISS-SI-ID 11255067]
[4] POGAČNIK, Aljaž, KALIN, Mitjan. Parameters influencing the running-in and long-term tribological behaviour of polyamide (PA) against polyacetal (POM) and steel. Wear. [Print ed.], 2012, vol. 290-291, str. 140-148, ilustr., doi: 10.1016/j.wear.2012.04.017. [COBISS-SI-ID 12348699]
[5] KALIN, Mitjan, VIŽINTIN, Jože. The tribological performance of DLC-coated gears lubricated with biodegradable oil in various pinion/gear material combinations. Wear. [Print ed.], 2005, letn. 259, št. 7/12, str. 1270-1280. http://dx.doi.org/10.1016/j.wear.2005.02.028. [COBISS-SI-ID 8260891