Praktikum merilne tehnike II

2020/2021
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0.27
Seminar
0
Vaje
3.73
Laboratorij
0
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v letnik in uspešno opravljeni zagovori vseh vaj Praktikuma merilne tehnike 1.

Vsebina

Wheatstonov most, Vsiljeno nihanje nihajnega kroga, Sila na vodnik v magnetnem polju, Tuljava v magnetnem polju, Sila med ploščama kondenzatorja, Prehodni pojavi v električnih krogih, Modeli optičnih naprav, Meritev spektra z uklonsko mrežico, Fotoefekt, Absorpcija žarkov gama.

Temeljni literatura in viri

J. Stepišnik, Fizikalni Praktikum I. DMFA.
A. Mohorič, Uvod v meritve. DMFA.
J. Strnad, Fízika I. DZS.

Cilji in kompetence

Uvajanje študentov v laboratorijsko delo in metodiko fizikalnih poskusov, spoznavanje merilnih naprav in eksperimentalne opreme, samostojno preverjanje fizikalnih zakonitosti, uvajanje v postopke obdelave eksperimentalnih podatkov.
Sposobnost dela v merilnem laboratoriju;
Sposobnost uporabe merilnih naprav;
Sposobnost obdelave eksperimentalnih podatkov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Z eksperimentalnim delom v parih študenti poglobijo pridobljeno znanje fizike in pridobijo izkušnje za eksperimentalno delo. Študentje se naučijo opazovanja in meritev pojavov, vodenja laboratorijskega dnevnika, kritične analize meritev, njihovo organizacijo in predstavitev.
Uporaba: Uporaba eksperimentalne opreme in modernih načinov obdelave podatkov.
Refleksija: Kritično vrednotenje eksperimentalnih rezultatov z teoretičnimi modeli. Preverjanje fizikalnih zakonov z lastnimi izkušnjami.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet: Uporaba merilnih instrumentov. Uporaba metod analize in obdelave podatkov. Praktikumi dajejo osnovno eksperimentalno izobrazbo.

Metode poučevanja in učenja

Uvodno predavanje, timska izvedba vaj in samostojna obdelava rezultatov poskusov, konzultacije.

Načini ocenjevanja

Izvedba vaj in obdelava rezultatov.
Zagovor vaj
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

[1] MOHORIČ, Aleš. Aktivnejši pouk z elektronskimi odzivniki. V: CVAHTE, Miroslav, TOMAN, Ivanka, BOŽIČ, Samo, PLANINŠIČ, Gorazd, MOHORIČ, Aleš. Fizika : mehanika, topolota, nihanje, Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2010, str. 21-24. [COBISS-SI-ID 1638524]
[2] MOHORIČ, Aleš, BABIČ, Vito. Fizika 1 : učbenik za fiziko v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 184 str., ilustr. 1 optični disk (DVD-ROM), barve, zvok. ISBN 978-961-01-2102-2. [COBISS-SI-ID 266572032]
[3] MOHORIČ, Aleš, BABIČ, Vito. Fizika 2 : učbenik za fiziko v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 203 str., ilustr. 1 optični disk (DVD-ROM), barve, zvok. ISBN 978-961-01-2647-8. [COBISS-SI-ID 267174656]
[3] BABIČ, Vito, BELINA, Ruben, MOHORIČ, Aleš, PLANINŠIČ, Gorazd, TOMIČ, Ivica. Fizika, Predmetni izpitni katalog za splošno maturo, (Predmetni izpitni katalog za splošno maturo, Fizika). Ljubljana: Državni izpitni center, 2010. 34 str. [COBISS-SI-ID 2277732]
[4] BABIČ, Vito, BELINA, Ruben, ČEPIČ, Mojca, KUKMAN, Iztok, MOHORIČ, Aleš, PLANINŠIČ, Gorazd, RAMŠAK, Anton, TOMIČ, Ivica, TRAMPUŠ, Miro, TRATNIK, Miran, DROLC, Aleš (ur.), TRKOV, Joži (ur.). Fizika, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2004-2009, (Maturitetni izpiti). 1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2010. 488 str., ilustr. ISBN 978-961-6322-87-4. [COBISS-SI-ID 252859392]
[5] MOHORIČ, Aleš, PODOBNIK, Tomaž. Navodila za Fizikalni praktikum pri predmetu Uvod v fiziko. Ljubljana: Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za fiziko, 2010-. 33 str. [COBISS-SI-ID 2216548]
[6] MOHORIČ, Aleš. Naloge iz fizike I za fizikalno merilno tehniko, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 45). 1. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2007. 115 str. ISBN 978-961-212-195-2. [COBISS-SI-ID 233431808]
[7] GUŠTIN, Andrej, MOHORIČ, Aleš, STRNAD, Janez. Fizika, (Zbirka Mali leksikoni Cankarjeve založbe). 5. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2008. XXIII, 384 str., ilustr. ISBN 978-961-231-659-4. [COBISS-SI-ID 240062208]
[8] MOHORIČ, Aleš, VERGELDT, Frank, GERKEMA, Edo, VAN DALEN, Gerard, VAN DEN DOEL, L. R., VAN VLIET, Lucas J, VAN AS, Henk, VAN DUYNHOVEN, John. The effect of rice kernel microstructure on cooking behaviour : a combined [mi]-CT and MRI study. Food chem.. [Print ed.], 2009, vol. 115, str. 1491-1499, doi: 10.1016/j.foodchem.2009.01.089. [COBISS-SI-ID 2157412]
[9] MOHORIČ, Aleš, STEPIŠNIK, Janez. NMR in the Earth's magnetic field. Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc.. [Print ed.], 2009, vol. 54, str. 166-182, doi: 10.1016/j.pnmrs.2008.07.002. [COBISS-SI-ID 2157156]