Izbirni strokovni predmet 1

2020/2021
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Fizikalna merilna tehnika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
5
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
2
Seminar
0
Vaje
2
Laboratorij
0