Preskoči na glavno vsebino

Praktikum merilne tehnike V

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna fizika
Letnik:
3 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
5
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
0.4
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
5.6
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v v 3. letnik
Opravljen izpit iz fizike 3 in 4 ter praktikumov 3 in 4.

Vsebina

Seznam eksperimentov: Elektronska spinska resonanca, Difuzija tekočin, Holografija, elektrooptični pojav, Mikrovalovi, Fazno občutljivi ojačevalnik, Žarki X,  Spektroskopija gama, Korelacija anihilacijskih žarkov gama, Hallov pojav.

Temeljni literatura in viri

Navodila za izvedbo eksperimentov./Experiment instructions.
Literatura navedena v navodilih./Literature listed in experiment instructions.

Cilji in kompetence

Seznanitev z zahtevnejšo raziskovalno opremo. Pridobitev novih in poglobitev že pridobljenih eksperimentalnih veščin. Utrjevanje razumevanja, preverjanje in povezovanje znanja fizikalnih zakonitosti.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje S samostojnim eksperimentalnim delom študenti poglobijo pridobljeno znanje fizike in pridobijo izkušnje za eksperimentalno delo. Študentje se naučijo opazovanja in meritev pojavov, vodenje laboratorijskega dnevnika, kritične analize meritev, njihovo organizacijo in predstavitev.
Uporaba Uporaba eksperimentalne opreme in modernih načinov obdelave podatkov.
Refleksija Kritično vrednotenje eksperimentalnih rezultatov z teoretičnimi modeli. Preverjanje fizikalnih zakonov z lastnimi izkušnjami.
Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet Uporaba merilnih instrumentov. Uporaba metod analize in obdelave podatkov. Praktikumi dajejo osnovno eksperimentalno izobrazbo.

Metode poučevanja in učenja

Samostojna izvedba eksperimentov in obdelava rezultatov poskusov, konzultacije.

Načini ocenjevanja

Ocenjuje se izvedba vaj, razumevanje problematike in obdelava rezultatov.
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

[1] VILFAN, Mojca, KOKOT, Gašper, VILFAN, Andrej, OSTERMAN, Natan, KAVČIČ, Blaž, POBERAJ, Igor, BABIČ, Dušan. Analysis of fluid flow around a beating artificial cilium. Beilstein j. nanotechnol., 2012, vol. 3, str. 163-171, doi: 10.3762/bjnano.3.16. [COBISS-SI-ID 25645095]
[2] KAVČIČ, Blaž, BABIČ, Dušan, OSTERMAN, Natan, PODOBNIK, Boštjan, POBERAJ, Igor. Rapid prototyping system with sub-micrometer resolution for microfluidic applications. Microsyst. technol., 2012, vol. 18, no. 2, str. 191-198, doi: 10.1007/s00542-011-1349-0. [COBISS-SI-ID 25297447]
tipologija 1.08 -> 1.01
[3] KOKOT, Gašper, VILFAN, Mojca, OSTERMAN, Natan, VILFAN, Andrej, KAVČIČ, Blaž, POBERAJ, Igor, BABIČ, Dušan. Measurement of fluid flow generated by artificial cilia. Biomicrofluidics, 2011, vol. 5, no. 3, str. 034103-1-034103-9, doi: 10.1063/1.3608139. [COBISS-SI-ID 24932135]
[4] VILFAN, Mojca, POTOČNIK, Anton, KAVČIČ, Blaž, OSTERMAN, Natan, POBERAJ, Igor, VILFAN, Andrej, BABIČ, Dušan. Self-assembled artificial cilia. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 2010, vol. 107, no. 5, str. 1844-1847, doi: 10.1073/pnas.0906819106. [COBISS-SI-ID 23251239]
[5] KAVČIČ, Blaž, BABIČ, Dušan, OSTERMAN, Natan, PODOBNIK, Boštjan, POBERAJ, Igor. Magnetically actuated microrotors with individual pumping speed and direction control. Appl. phys. lett., 2009, vol. 95, str. 023504-1-023504-3, doi: 10.1063/1.3176969. [COBISS-SI-ID 2184036]