Splošni izbirni predmet 2

2021/2022
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
3
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0
Seminar
1
Vaje
2
Laboratorij
0