Fizika II

2022/2023
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna fizika
Letnik:
2 letnik
Semester:
prvi in drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
19
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
4
Seminar
2
Vaje
3
Laboratorij
0
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
4
Seminar
1
Vaje
3
Laboratorij
0
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

a) Vpis v letnik.
b) Opravljeni kolokviji iz vaj ali pisni izpit so pogoj za pristop k ustnemu izpitu.

Vsebina
 1. semester
  Elektrika: Električni naboj. Električno polje. Gaussov zakon. Električni potencial. Kapaciteta. Tok in upor. Električni tokokrogi. Magnetna polja zaradi tokov. Indukcija in induktivnost. Snov v magnetnem polju: Maxwellove enačbe.

 2. semester
  Elektromagnetno valovanje: Elektromagnetno nihanje in izmenični tok. Elektromagnetno valovanje.
  Optika: Optične preslikave. Interferenca Difrakcija.

Temeljni literatura in viri

D. Halliday, R. Resnick and J. Walker, Fundamentals of Physics -Extended . John Wiley & Sons, 2014.

J. Strnad, Fízika II, DMFA, 1995

R. Kladnik, Visokošolska fizika II in III, DZS, 1989, 1991.

 1. B. Borštnik, Fizika za študente visokih šol, DMFA - založništvo, 2011

 2. J. Seliger, Zapiski predavanj iz Fizike I: Elektrika, Valovanje. Dosegljivo na spletnem naslovu: http://www.fmf.uni-lj.si/~seliger

Cilji in kompetence

Cilji: Poglobljena obravnava osnov elektrike, magnetizma, elektromagnetnega valovanja in optike, ilustrirana z značilnimi eksperimenti. Predstavitev metod merjenja fizikalnih količin. Spoznavanje z osnovnimi metodami izračunavanja, ocenjevanja in modeliranja v fiziki.

Kompetence:
Sposobnost modeliranja in reševanja fizikalnih problemov;
Poznavanje najpomembnejših področij fizike;
Sposobnost iskanja po strokovni literaturi;

 • zavedanje etičnih načel v fiziki.
Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poznavanje osnovnih pojmov in zakonov elektromagnetizma, elektromagnetnega valovanja in optike.
Razumevanje povezav med posameznimi količinami, vključno s količinami iz predmeta Fizika 1.
Konceptualno razumevanje izsledkov predstavljenih poskusov

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, laboratorijske vaje, individualne naloge, demonstracijski poskusi.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (možno ga je opraviti s kolokviji med šolskim letom).
Ustni izpit

Reference nosilca

[1] Ž. Šmit, G. Lapicki, Energy loss in the ECPSSR theory and its calculation with exact integration limits. Journal of physics. B, Atomic, molecular and optical physics 47 (2014) 055203-1- 055203-7.
[2] Ž. Šmit, H. Fajfar, M. Jeršek, T. Knifix, J. Lux, Analysis of garnets from the archaeological sites in Slovenia. Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms 328 (2014) 89-94.
[3] Ž. Šmit, T, Milavec, H. Fajfar, Th. Rehren, W. Lankton, B. Gratuze, Analysis of glass from the post-Roman settlement Tonovcov grad (Slovenia) by PIXE-PIGE and LA-ICP-MS. Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms, 311 (2013) 53-59.