Praktikum merilne tehnike IV

2022/2023
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna fizika
Letnik:
2 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
obvezni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:
Izvajalec (kontaktna oseba):
Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
0.27
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
3.73
Vsebina

Naslovi vaj:
Akustični resonator, Določanje Boltzmannove konstante, Elektrooptični pojav, Feroelektričnost - histerezna krivulja, Franck Hertzov poskus, Določanje odvisnosti toka od napetosti pri elektronskih elementih, Sklopljena nihajna kroga, Določitev osnovnega naboja po Millikanu, Uklon svetlobe, Ultrazvok v snoveh, Vrtavka, Feromagnetizem.

Temeljni literatura in viri

Navodila za vaje v Fizikalnem praktikumu II. Navodila so dostopna na spletu.
http://predmeti.fmf.uni-lj.si/fizprak2
Only in Slovenian language.

Cilji in kompetence

Opravljanje didaktično izbranih enostavnih fizikalnih poskusov, ki vsebujejo elemente moderne merilne tehnike. Študenti se spoznavajo z večino polj fizike. Nekaj vaj je izbirnih in so odvisne od razpoložljivosti eksperimetalne opreme.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:S samostojnim eksperimentalnim delom študenti poglobijo pridobljeno znanje fizike in pridobijo izkušnje za eksperimentalno delo. Študentje se naučijo opazovanja in meritev pojavov,  vodenje laboratorijskega dnevnika, kritične analize meritev, njihovo organizacijo in predstavitev.
Uporaba:Uporaba eksperimentalne opreme in modernih načinov obdelave podatkov.
Refleksija:Kritično vrednotenje eksperimentalnih rezultatov z teoretičnimi modeli.
Preverjanje fizikalnih zakonov z lastnimi izkušnjami.

Metode poučevanja in učenja

Uvodno predavanje, samostojna izvedba vaj in po potrebi konzultacije z asistentom, obdelava rezultatov poskusov v obliki poročila.

Načini ocenjevanja

Ocenjuje se izvedba vaj, razumevanje problematike
Obdelava rezultatov
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

[1] RIGLER, Martin, ZGONIK, Marko, HOFFMANN, Marc P., KIRSTE, Ronny, BOBEA, Milena, COLLAZO, R., SITAR, Zlatko, MITA, Seiji, GERHOLD, Michael. Refractive index of III-metal-polar and N-polar AlGaN waveguides grown by metal organic chemical vapor deposition. Appl. phys. lett., 2013, vol. 102, iss. 22, str. 221106-1-221106-5. http://dx.doi.org/10.1063/1.4800554. [COBISS-SI-ID 2561124]
[2] ŽABKAR, Janez, MARINČEK, Marko, ZGONIK, Marko. Mode competition during the pulse formation in passively Q-switched Nd: YAG lasers. IEEE j. quantum electron., 2008, vol. 44, no. 4, str. 312-318. [COBISS-SI-ID 21498151]
[3] ZGONIK, Marko, EWART, Michael, MEDRANO, Carolina, GÜNTER, Peter. Photorefractive effects in KNbO3. V: GÜNTER, Peter (ur.), HUIGNARD, Jean-Pierre (ur.). Photorefractive materials and their applications. 2, Materials, (Springer series in optical sciences, 114). New York: Springer, cop. 2007, str. 205-240. [COBISS-SI-ID 1973604]
[4] DUELLI, M., MONTEMEZZANI, Germano, ZGONIK, Marko, GÜNTER, Peter. Photorefractive memories for optical processing. V: GÜNTER, Peter (ur.), HUIGNARD, Jean-Pierre (ur.). Photorefractive materials and their applications. 3, Applications, (Springer series in optical sciences, 115). New York: Springer, cop. 2007, str. 77-134. [COBISS-SI-ID 1984100]
[5] MONTEMEZZANI, Germano, ZGONIK, Marko. Space-charge driven holograms in anisotropic media. V: GÜNTER, Peter (ur.), HUIGNARD, Jean-Pierre. Photorefractive materials and their applications. 1, Basic effects, (Springer series in optical sciences, 113). New York: Springer, cop. 2006, str. 83-118. [COBISS-SI-ID 1905252]
[6] ABPLANALP, Markus, ZGONIK, Marko, GÜNTER, Peter. Scanning probe microscopy of ferroelectric domains near phase transitions. V: ALEXE, Marin (ur.), GUVERMAN, Alexei (ur.). Nanoscale characterisation of ferroelectric materials : scanning probe microscopy approach, (Nanoscience and technology). Berlin [etc.]: Springer, 2004, str. 193-220. [COBISS-SI-ID 1778020]