Varstvo pri delu

2022/2023
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna fizika
Letnik:
2 letnik
Semester:
drugi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
3
Jezik:
slovenski
Nosilec predmeta:

dr. Jožef Horvat

Izvajalec (kontaktna oseba):

Klementina Zupan

Ure na teden – 2. semester:
Predavanja
1
Seminar
0
Vaje
0
Laboratorij
0
Vsebina

Varstvo pri delu:
Osnovni pojmi varnosti in zdravja pri delu. Vpliv posameznih področji varnosti na celotno raven varnosti s poudarkom na specifičnosti delu v laboratoriju in industrijskem okolju. Varno delo in nevarnosti pri delu z elektriko, plini, nevarnimi snovmi. Slovenski in evropski predpisi za področje varnosti in zdravja pri delu. Veljavni predpisi in standardi SIST EN, ki pokrivajo področje varnosti in zdravja pri delu. Evidence, pregled in način vodenja evidenc. Vrsta meritev delovnega okolja in izjava o varnosti z oceno tveganja za posamezna delovna mesta. Navodila za varno in zdravo delo, obratna odredba, varnostni stavki, osebna varovalna oprema.

Temeljni literatura in viri

• J. Horvat, A. Regent: Zaštita na radu -Osobna zaštitna oprema, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, 2009
• P. Hughes, E. Ferrett: Health and Safety at Work, Elsevier, Oxford, 2007.
• V. Drusany: Osnove varstva pri delu, VTVŠ, Ljubljana, 1995.
• P. Gspan: Ekologija dela – Priročnik, Iskra Telematika in ZVD-RS, Ljubljana, 1983.
• V. Drusany: Vodenje tveganja. Univerza v Ljubljani, FKKT-OTV, Ljubljana, 2001.
• J. Horvat: Osebna varovalna oprema, DVILj, Ljubljana, 2007.
.

Cilji in kompetence

Študenti bodo spoznali in osvojili osnovne pojme in razumevanje pomena varnosti in zdravja pri delu.
Poznavanje veljavne zakonodaje in standardov s področja varnosti in zdravja pri delu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
• Poznavanje in razumevanje problematike razmer v delovnem okolju in stanja varnosti in zdravja pri delu.
• Poznavanje postopka določevanja in analize razmer delovnega okolja

Uporaba:
• Uporaba znanja v delovnem okolju.
• Uporaba literature in drugih virov.

Refleksija:
• Zavedanje pomena varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja potekajo za vse študente hkrati, individualne naloge s predstavitvijo

Načini ocenjevanja

Pisni izpit
Ustni izpit
(ocene: 5 (negativno), 6-10 (pozitivno), ob upoštevanju Statuta UL)

Reference nosilca

[1] HORVAT, Jožef, PREZELJ, Jurij, POLAJNAR, Ivan, ČUDINA, Mirko. Monitoring gas metal arc welding process by using audible sound signal. Strojniški vestnik, ISSN 0039-2480, mar. 2011, vol. 57, no. 3, str. 267-278, ilustr., doi: 10.5545/sv-jme.2010.181. [COBISS-SI-ID 11800347]
[2] HORVAT, Jožef, POLAJNAR, Ivan, ČUDINA, Mirko, DAHMANE, Raja. Ergonomic stresses of welders. Strojarstvo, ISSN 0562-1887, 2007, letn. 49, št. 5, str. 377-382. [COBISS-SI-ID 3580523]
[3] POLAJNAR, Ivan, MIŠINA, Nedeljko, HORVAT, Jožef. Suvremeni pristup osobnoj zaštiti zavarivača. Sigurnost, ISSN 0350-6886, 2011, vol. 53, no. 3, str. 227-234.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=107118. [COBISS-SI-ID 4243307]
[4] HORVAT, Jožef. Delo v gozdu in uporaba osebne varovalne opreme. Sporočila, ISSN 1318-038X, 2012, št. 8/9, str. 10-15. [COBISS-SI-ID 4511851]
[5] HORVAT, Jožef. Novosprejeti standard za gasilske čelade. Požar, ISSN 1318-7651, jul. 2009, letn. 15, [št.] 2, str. 10-13. [COBISS-SI-ID 3751787]
[6] HORVAT, Jožef. Varovalna čelada - obveznost? : za profesionalne in rekreativne športnike. Sporočila, ISSN 1318-038X, 2008, št. 3, str. 13-23. [COBISS-SI-ID 3202923]