Splošni izbirni predmet 1

2022/2023
Program:
Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Aplikativna fizika
Letnik:
1 letnik
Semester:
prvi
Vrsta:
izbirni
ECTS:
3
Ure na teden – 1. semester:
Predavanja
1
Seminar
0
Vaje
1
Laboratorij
0